लिखित नतिजा

मिती विवरण अन्तर्वार्ता सुरू अन्तर्वार्ता अन्त
२०७६।०६।२६ लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १३०६९-१३०७१, १३०७२/०७४-७५, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.दिवतीय श्रेणी, अपरेटर र इलेक्टिसियन पदको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरवार्ता कार्यक्रम सम्वन्धी सूचना 2075-07-10 2075-07-10 2018-10-12 11:30:21
२०७५।६।२६ लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, नयाँ बानेश्वरको बिज्ञापन नं ११३१३-११३१९/०७४-७५(खुला तथा समावेशी),खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-08-18 2075-08-21 2018-10-12 13:47:49
२०७५।६।२६ लोक सेवा आयोग, महाकाली अञ्चल कार्यालय, महेन्द्रनगरको बिज्ञापन नं १६१६६/०७४-७५(मधेशी), सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित नतिजा 2075-08-13 2075-08-13 2018-10-12 16:19:42
२०७५।६।२६ लोक सेवा आयोग, लुम्बिनी अञ्चल कार्यालय, बुटवलको बिज्ञापन नं १३५७३/०७४-७५(महिला), सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित नतिजा 2075-08-17 2075-08-17 2018-10-12 16:23:21
२०७५।६।२६ लोक सेवा आयोग, जनकपुर अञ्चल कार्यालय, जलेश्वरको बिज्ञापन नं १२२६५/०७४-७५(आ.प्र.), सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-10-12 16:24:55
२०७५।६।२६ लोक सेवा आयोग, जनकपुर अञ्चल कार्यालय, जलेश्वरको बिज्ञापन नं १२२६६-१२२६७/०७४-७५(खुला तथा समावेशी), सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित नतिजा 2075-08-16 2075-08-16 2018-10-12 16:26:11

अपडेट

सुचना

बुलेटिन