लिखित नतिजा

मिती विवरण अन्तर्वार्ता सुरू अन्तर्वार्ता अन्त
2075/05/27 लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय काठमाडाैंको बिज्ञापन नं. 11531-11536/074-75 (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग , चौथो तह, अ.न.मी. पदको लिखित नतिजा 2075-08-06 2075-08-09 2018-09-13 12:00:37
२०७५।५।२८ लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१३३-१०१३९/०७४-७५(आ.प्र., खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य सेवा , हे.इ. समुह ,पाँचौ तह, हेल्थ असिष्टेण्ट पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2018-09-13 15:05:31
2075/05/28 लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाण्डौको बिज्ञापन नं 11537-11539/074-75,(खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद, चौथो तह वैद्य पदको लिखित नतिजा 2075-08-10 2075-08-10 2018-09-13 18:19:30
2075/05/28 लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाण्डौको बिज्ञापन नं 11540/074-75,(खुला) स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे, ज.मे.ल्या.टे., चौथो तह, ल्याव असिष्टेण्ट पदको लिखित नतिजा 2075-08-10 2075-08-10 2018-09-13 18:20:59
2075/05/28 लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाण्डौको बिज्ञापन नं 11541-11547/074-75 (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन, चौथो तह, अ.हे.व. पदको लिखित नतिजा 2075-08-11 2075-08-16 2018-09-13 18:25:56
2075/5/28 पूर्वाञ्‍चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको वि.नं. १०१६५-१०१७०/०७४-७५ (खुला/समावेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, प.हे.न. समूह, चौथो तह, अ.न.मी. पदको लिखित नतिजा 2075-06-18 2075-06-21 2018-09-13 20:39:30
2075/5/28 पूर्वाञ्‍चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको वि.नं. १०१७१/०७४-७५ (मधेसी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, चौथो तह, वैद्य पदको लिखित नतिजा 2075-06-21 2075-06-21 2018-09-13 20:41:22
2075/5/28 पूर्वाञ्‍चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको वि.नं. १०१७२/०७४-७५ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह, चौथो तह, ल्याव असिष्टेण्ट पदको लिखित नतिजा 2075-06-22 2075-06-22 2018-09-13 20:43:31

अपडेट

सुचना

बुलेटिन