लिखित नतिजा

मिती विवरण अन्तर्वार्ता सुरू अन्तर्वार्ता अन्त
२०७४/८/२७ मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको विज्ञापन नं ११६१५-११६२१/०७३-७४(आ.प्र.,खुला/समावेशी), विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 2075-01-04 2075-01-06 2017-12-13 20:46:54
२०७४/१०/०४ दिपायलको वि.नं. १५७२४-१५७२६/०७३-७४ (खुला/समावेशी), विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित नतिजा 2075-01-03 2075-01-04 2018-01-19 13:31:05
२०७४।१०।१२ पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखराको वि.नं. ५०१-५०६/०७३-७४ (खुला/समावेशी), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, वनरक्षक पदको लिखित नतिजा 2075-01-04 2075-01-07 2018-01-26 18:57:42
२०७४।१२।५ सगरमाथा अञ्चल कार्यलय, दिक्तेलको बिज्ञापन नं 206-212/073-74,(खुला तथा समावेशी) नेपाल वन , ने.पा.एण्ड वा.ला., गेमस्काउट पदको लिखित नतिजा सूचना 2074-12-28 2075-01-05 2018-03-19 10:16:22
२०७४।१२।७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको बिज्ञापन नं १७०१४/०७४-७५(खुला),वन सेवा, वोटनी समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-01-04 2075-01-04 2018-03-21 17:13:07

अपडेट

सुचना

view more

बुलेटिन