लिखित नतिजा

मिती विवरण अन्तर्वार्ता सुरू अन्तर्वार्ता अन्त
२०७४/८/२७ मेची अञ्चल कार्यलय, ईलामको विज्ञापन नं १०६०२/०७३-७४(आ.प्र.), न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, डिठ्ठा/तामेल्दार पदको लिखित नतिजा 2074-11-02 2074-11-02 2017-12-14 15:36:42
२०७४/८/२७ मेची अञ्चल कार्यलय, ईलामको विज्ञापन नं १०६०३/०७३-७४(आ.प्र.), प्रशासन सेवा, समान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2074-11-02 2074-11-02 2017-12-14 15:40:49
२०७४/८/२७ मेची अञ्चल कार्यलय, ईलामको विज्ञापन नं १०६०४/०७३-७४(आ.प्र.), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सहलेखापाल पदको लिखित नतिजा 2074-11-02 2074-11-02 2017-12-14 15:42:58
2074-09-01 सगरमाथा अञ्चल कार्यलय, दिक्तेल को बिज्ञापन नं 10952/073-74,डिठ्ठा, न्याय, न्याय पदको लिखित नतिजा 2074-11-02 2074-11-02 2017-12-16 19:08:10
2074-09-01 सगरमाथा अञ्चल कार्यलय, दिक्तेल को बिज्ञापन नं 10953/073-74,खरिदार, प्रशासन, सामान्य प्रशासन पदको लिखित नतिजा 2074-11-02 2074-11-03 2017-12-16 19:11:09
२०७४/९/२ जनकपुर अञ्चल कार्यालय, जलेश्वरको वि.नं. १२२९०-१२२९३/०७३-७४ (आ.प्र.,खुला/समावेशी), विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 2074-10-29 2074-11-03 2017-12-17 09:11:15
2074-9-24 धवलागिरी अञ्चल कार्यलय, बाग्लुङको बिज्ञापन नं 13852/073-74,डिठ्ठा, न्याय, न्याय ,डिठ्ठा पदको लिखित नतिजा 2074-11-02 2074-11-02 2018-01-08 17:08:02
2074-9-24 धवलागिरी अञ्चल कार्यलय, बाग्लुङको बिज्ञापन नं 13853/073-74, प्रशासन, सामान्य प्रशासन , खरिदार पदको लिखित नतिजा 2074-11-02 2074-11-02 2018-01-08 17:09:52

अपडेट

सुचना

view more

बुलेटिन