सिफारिस

मिती बिज्ञापन नं. देखिने शीर्षक: फार्इल
2075/05/28 13008/074-75 2075/05/28 - लोक सेवा आयोग, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखराको बिज्ञापन नं 13008/074-75,(महिला) इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.,रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, सिनियर स्टोर मेकानिक्स पदको सिफारिश सूचना - Download PDF 2018-09-13 18:10:34
2075-05-28 10113/074-75 2075-05-28 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10113/074-75, कृषि सेवा, कृषि प्रसार समूह,‍ रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, प्राविधिक सहायक पदको सिफारिस - Download PDF 2018-09-13 18:38:39
2075-05-28 10116/074-75 2075-05-28 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10116/074-75, कृषि सेवा, वागवानी समूह,‍ रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, प्राविधिक सहायक पदको सिफारिस - Download PDF 2018-09-13 18:52:54
२०७५/५/२८ 14445/073-74 २०७५/५/२८ - सुर्खेतको कृषि सेवा, कृषि प्रसार, वागवानी, वाली संरक्षण, एगृ.इकाे. समूह, रा.प.अनं प्रथम श्रेणी, प्राविधिक सहायक पदकाे सिफारिश - Download PDF 2018-09-13 20:09:15

अपडेट

सुचना

बुलेटिन