सिफारिस

मिती बिज्ञापन नं. देखिने शीर्षक: फार्इल
2075/3/27 11460/073-74 2075/3/27 - मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं 11460/073-74,इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह, सब–इञ्जिनियर पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफरिस सूचना - Download PDF 2018-07-12 09:21:24
2075/3/28 11314/073-74 2075/3/28 - मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं 11314/073-74,खरिदार वा सो सरह, नेपाल न्याय सेवा न्याय समूह डिठ्ठा पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2018-07-12 12:52:18
2075/03/28 16514/074-75 2075/03/28 - केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६५१४/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदका उम्मेदवारको दरखास्त फाराम र लिखित परीक्षा रद्द गरी अन्तर्वार्ता सूचीबाट नाम हटाइएको सूचना । - Download PDF 2018-07-12 16:05:05

अपडेट

सुचना

view more

बुलेटिन