सिफारिस

मिती बिज्ञापन नं. देखिने शीर्षक: फार्इल
2075/01/04 17014/074-75 2075/01/04 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०१४/०७४-७५ (खुला), नेपाल वन सेवा, वोटानी समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी (प्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-04-17 15:03:24
2075/1/3 11557/073-74 2075/1/3 - मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११५५७/०७३-७४ (महिला), स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, चौथो तह, अ.हे.व./मलेरिया इन्सपेक्टर पदको संशोधित सिफारिस सूचना - Download PDF 2018-04-17 16:01:59
2075/1/3 11556/073-74 2075/1/3 - मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११५५६-११५६२/०७३-७४ (खुला र समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, चौथो तह, अ.हे.व./मलेरिया इन्सपेक्टर पदको संशोधित एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची - Download PDF 2018-04-17 16:04:05
2075/1/4 11569/073-74 2075/1/4 - मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११५६९/०७३-७४ (आ.प्र.), इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, वि.एण्ड आर्क. उपसमूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, असिष्टेण्ट सब इञ्‍जिनियर पदको सिफारिस सूचना - Download PDF 2018-04-17 17:36:29
2075/1/4 11570/073-74 2075/1/4 - मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११५७०/०७३-७४ (खुला), इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, वि.एण्ड आर्क. उपसमूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, असिष्टेण्ट सब इञ्‍जिनियर पदको सिफारिस सूचना - Download PDF 2018-04-17 17:38:02
2075/1/4 11571/073-74 2075/1/4 - मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११५७१/०७३-७४ (आ.ज.), इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, वि.एण्ड आर्क. उपसमूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, असिष्टेण्ट सब इञ्‍जिनियर पदको सिफारिस सूचना - Download PDF 2018-04-17 17:39:12
2075/1/4 11570/073-74 2075/1/4 - मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११५७०-११५७१/०७३-७४ (खुला र आ.ज.), इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, वि.एण्ड आर्क. उपसमूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, असिष्टेण्ट सब इञ्‍जिनियर पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची - Download PDF 2018-04-17 17:40:32
२०७५/०१/०४ 14897/073-74 २०७५/०१/०४ - लोक सेवा आयोग, राप्ती अञ्चल कार्यालय, तुलसीपुर, दाङको बिज्ञापन नं १४८९७-१४९००/०७३-७४(खुला तथा समाबेशी), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. व्दितीय श्रेणी(प्रा.), सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2018-04-17 20:13:56

अपडेट

सुचना

view more

बुलेटिन