सिफारिस

मिती बिज्ञापन नं. देखिने शीर्षक: फार्इल
२०७४/९/२८ 11317/072-73 २०७४/९/२८ - म.क्षे.नि. नयाँ बानेश्वरको वि.नं. ११३१७/०७२-७३ (आ.ज.), संयुक्त तथा एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तरगत रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको वैकल्पिक सिफारिश सूचना - Download PDF 2018-01-14 08:32:58
२०७४।९।३० 16170/073-74 २०७४।९।३० - महाकाली अञ्चल कार्यलय, महेन्द्रनगरको बिज्ञापन नं 16170-16१71/073-74,एशोसिएसन अर्गनाइजर, इञ्जि., एगृ. इरिगेशन इञ्जि. पदको सिफारिस - Download PDF 2018-01-14 11:25:13
२०७४।०९।३० 16172/073-74 २०७४।०९।३० - महाकाली अञ्चल कार्यलय, महेन्द्रनगरको बिज्ञापन नं 16172-16174/073-74,नायव प्राविधिक सहायक, कृषि, कृषि प्रसार पदको सिफारिस - Download PDF 2018-01-14 11:26:48
2074-09-30 10133/073-74 2074-09-30 - पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय धनकुटाको बिज्ञापन नं 10133/073-74, इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, बि. एण्ड आ. उपसमूह, सब–इञ्जिनियर पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस - Download PDF 2018-01-14 13:35:01
2074/09/30 17258/073-74 2074/09/30 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२५८/०७३-७४ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, आठौं तह, आयुर्वेद चिकित्सक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-14 16:16:42
2074/09/30 17259/073-74 2074/09/30 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२५९/०७३-७४ (दलित), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, आठौं तह, आयुर्वेद चिकित्सक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-14 16:17:49
2074/09/30 17258/073-74 2074/09/30 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२५८/०७३-७४ (खुला) र १७२५९/०७३-७४ (दलित) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, आठौं तह, आयुर्वेद चिकित्सक पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-01-14 16:19:01
2074/09/30 17260/073-74 2074/09/30 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२६०/०७३-७४ (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, सातौं तह, नर्सिङ्ग अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-14 16:20:10
2074/09/30 17261/073-74 2074/09/30 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२६१/०७३-७४ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, सातौं तह, नर्सिङ्ग अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-14 16:21:10
2074/09/30 17262/073-74 2074/09/30 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२६२/०७३-७४ (आ.ज.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, सातौं तह, नर्सिङ्ग अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-14 16:22:21
2074/09/30 17261/073-74 2074/09/30 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२६१/०७३-७४ (खुला) र १७२६२/०७३-७४ (आ.ज.) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, सातौं तह, नर्सिङ्ग अधिकृत पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची - Download PDF 2018-01-14 16:23:35
2074/09/30 17263/073-74 2074/09/30 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२६३/०७३-७४ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, विविध समूह, सातौं तह, रेडियोग्राफी टेक्नोलोजिष्ट पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-14 16:24:46
2074/9/27 13558/073-74 2074/9/27 - लुम्बिनी अञ्चल कार्यलय, बुटवलको बिज्ञापन नं 13558/073-74 (खुला),स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, चौथो तह, वैद्य पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना - Download PDF 2018-01-14 18:14:30

अपडेट

सुचना

बुलेटिन