सिफारिस

मिती बिज्ञापन नं. देखिने शीर्षक: फार्इल
२०७४।९।२८ 16162/073-74 २०७४।९।२८ - महाकाली अञ्चल कार्यलय, महेन्द्रनगरको बिज्ञापन नं 16162-16165/073-74, खा.पा.स.टे., इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी पदको सिफारिस - Download PDF 2018-01-13 11:17:52
२०७४/९/२६ 11013/073-74 २०७४/९/२६ - सगरमाथा अञ्चल कार्यलय, दिक्तेल को बिज्ञापन नं 11013/073-74 (आ.ज.), स्वास्थ्य, रेडियोग्राफी, चौथो तह, डार्करुम असिष्टेण्ट पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना - Download PDF 2018-01-13 17:43:36
2074-09-29 10144/073-74 2074-09-29 - पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय धनकुटाको बिज्ञापन नं 10144/073-74, इञ्जि.सेवा, इलेक्ट्रिकल समूह, जनरल इलेक्ट्रिकल उपसमूह, सब–इञ्जिनियर पदको सिफारिस - Download PDF 2018-01-13 19:48:02
2074-09-29 10172/073-74 2074-09-29 - पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय धनकुटाको बिज्ञापन नं 10172/073-74, वन सेवा, हात्तीसार समुह ,नायब सुब्बा पदको सिफारिस - Download PDF 2018-01-13 19:54:29

अपडेट

सुचना

बुलेटिन