विज्ञापन

बिज्ञापन नं. विवरण पद संख्या अन्तिम मिति दोब्बर दस्तुर मिति फार्इल
17195/076-77 उप–सचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, मेकानिकल, नि.उ.स. (आ.प्र. ) 1 2076-07-19 2019-10-17 11:17:35 2076-07-26
17196/076-77 उप–सचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सर्भे (आ.प्र. ) 2 2076-07-19 2019-10-17 11:17:35 2076-07-26
17203/076-77 उप–सचिव वा सो सरह, कृषि, ला.पो. एण्ड. डे.डे. (आ.प्र. ) 1 2076-07-19 2019-10-17 11:17:35 2076-07-26
17204/076-77 उप–सचिव वा सो सरह, कृषि, भेटेरिनरी (आ.प्र. ) 1 2076-07-19 2019-10-17 11:17:35 2076-07-26
17205/076-77 उप–सचिव वा सो सरह, कृषि, भेटेरिनरी (खुला ) 1 2076-07-19 2019-10-17 11:17:35 2076-07-26
17218/076-77 कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजी (आ.प्र. ) 1 2076-07-19 2019-10-17 11:17:35 2076-07-26
17219/076-77 कन्सल्टेण्ट मेडिकल अंकोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, मेडिकल अंकोलोजी (आ.प्र. ) 1 2076-07-19 2019-10-17 11:17:35 2076-07-26
17220/076-77 फरेन्सिक मेडिसिन अधिकृत, स्वास्थ्य, मेडिसिन, फरेन्सिक मेडिसिन (महिला) 1 2076-07-19 2019-10-17 11:17:35 2076-07-26
17221/076-77 कन्सल्टेण्ट सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, जनरल सर्जरी (खुला ) 1 2076-07-19 2019-10-17 11:17:35 2076-07-26
17222/076-77 कन्सल्टेण्ट कार्डियोथोरासिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, कार्डियोथोरासिक सर्जरी (महिला ) 1 2076-07-19 2019-10-17 11:17:35 2076-07-26
17223/076-77 कन्सल्टेण्ट युरो सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, यूरो सर्जरी (खुला) 2 2076-07-19 2019-10-17 11:17:35 2076-07-26
17224/076-77 कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, ग्यास्ट्रो इन्टेरोलोजिकल सर्जरी (खुला ) 1 2076-07-19 2019-10-17 11:17:35 2076-07-26
17225/076-77 कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, न्यूरो सर्जरी (खुला ) 1 2076-07-19 2019-10-17 11:17:35 2076-07-26
17226/076-77 कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, पेडियाट्रिक सर्जरी (आ.प्र. ) 1 2076-07-19 2019-10-17 11:17:35 2076-07-26
17227/076-77 कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, रेडियोलोजी, रेडियोडाइग्नोसिस (खुला ) 1 2076-07-19 2019-10-17 11:17:35 2076-07-26
17228/076-77 कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, रेडियोलोजी, रेडियोडाइग्नोसिस (आ.ज. ) 1 2076-07-19 2019-10-17 11:17:35 2076-07-26
17229/076-77 कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट, स्वास्थ्य, साइक्याट्री (आ.प्र. ) 1 2076-07-19 2019-10-17 11:17:35 2076-07-26
17230/076-77 कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट, स्वास्थ्य, साइक्याट्री (मधेसी ) 2 2076-07-19 2019-10-17 11:17:35 2076-07-26
17231/076-77 कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन, स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक मेडिसिन (महिला ) 1 2076-07-19 2019-10-17 11:17:35 2076-07-26
17235/076-77 कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, एनेस्थेसियोलोजी (खुला) 1 2076-07-19 2019-10-17 11:17:35 2076-07-26
17236/076-77 कन्सल्टेण्ट अब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, अब्स्टे«टिक्स एण्ड गाइनोकोलोजी (खुला) 1 2076-07-19 2019-10-17 11:17:35 2076-07-26
17237/076-77 उपस्वास्थ्य प्रशासक, स्वास्थ्य, प.हे.ए. (खुला) 1 2076-07-19 2019-10-17 11:17:35 2076-07-26
17238/076-77 कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी (खुला ) 1 2076-07-19 2019-10-17 11:17:35 2076-07-26
17239/076-77 कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी (दलित) 2 2076-07-19 2019-10-17 11:17:35 2076-07-26
17240/076-77 कन्सल्टेण्ट इन्डोडोण्टिष्ट, स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, इन्डोडोण्टिष्ट (महिला) 1 2076-07-19 2019-10-17 11:17:35 2076-07-26
17241/076-77 कन्सल्टेण्ट प्रोस्थोडोण्टिष्ट, स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, प्रोस्थोडोण्टिष्ट (आ.प्र.) 1 2076-07-19 2019-10-17 11:17:35 2076-07-26
17242/076-77 कन्सल्टेण्ट ओरल एण्ड मेक्जिलो फेसियल सर्जन, स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, ओरल एण्ड मेक्जिलो फेसियल सर्जरी (आ.प्र. ) 1 2076-07-19 2019-10-17 11:17:35 2076-07-26
17243/076-77 कन्सल्टेण्ट कौमारभृत्य चिकित्सक, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, कौमारभृत्य (आ.प्र. ) 1 2076-07-19 2019-10-17 11:17:35 2076-07-26
17244/076-77 उपप्रमुख माइक्रोवायोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., मेडिकलन माइक्रोबायोलोजी (आ.प्र. ) 1 2076-07-19 2019-10-17 11:17:35 2076-07-26
17245/076-77 उपप्रमुख फिजियोथेरापिष्ट, स्वास्थ्य, फिजियोथेरापी (खुला) 1 2076-07-19 2019-10-17 11:17:35 2076-07-26
16693/076-77 शाखा अधिकृत वा सो सरह, व्यवस्थापिका संसद , प्रशासन, सा.प्र. (आ।प्र।) 3 2076-09-15 2019-12-11 12:32:28 2076-09-22
16694/076-77 शाखा अधिकृत वा सो सरह, परराष्ट्र, (खुला) 2 2076-09-15 2019-12-11 12:32:28 2076-09-22
16694/076-77 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (खुला) 216 2076-09-15 2019-12-11 12:32:28 2076-09-22
16694/076-77 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (खुला) 12 2076-09-15 2019-12-11 12:32:28 2076-09-22
16694/076-77 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (खुला) 27 2076-09-15 2019-12-11 12:32:28 2076-09-22
16694/076-77 शाखा अधिकृत वा सो सरह, लेखापरीक्षण, – (खुला) 16 2076-09-15 2019-12-11 12:32:28 2076-09-22
16694/076-77 शाखा अधिकृत वा सो सरह, व्यवस्थापिका संसद , प्रशासन, सा.प्र. (खुला) 10 2076-09-15 2019-12-11 12:32:28 2076-09-22
16695/076-77 शाखा अधिकृत वा सो सरह, परराष्ट्र, (महिला) 1 2076-09-15 2019-12-11 12:32:28 2076-09-22
16695/076-77 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (महिला) 58 2076-09-15 2019-12-11 12:32:28 2076-09-22
16695/076-77 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (महिला) 3 2076-09-15 2019-12-11 12:32:28 2076-09-22
16695/076-77 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (महिला) 8 2076-09-15 2019-12-11 12:32:28 2076-09-22
16695/076-77 शाखा अधिकृत वा सो सरह, लेखापरीक्षण, – (महिला) 4 2076-09-15 2019-12-11 12:32:28 2076-09-22
16695/076-77 शाखा अधिकृत वा सो सरह, व्यवस्थापिका संसद , प्रशासन, सा.प्र. (महिला) 3 2076-09-15 2019-12-11 12:32:28 2076-09-22
16696/076-77 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (आ.ज.) 48 2076-09-15 2019-12-11 12:32:28 2076-09-22
16696/076-77 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (आ.ज.) 2 2076-09-15 2019-12-11 12:32:28 2076-09-22
16696/076-77 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (आ.ज.) 5 2076-09-15 2019-12-11 12:32:28 2076-09-22
16696/076-77 शाखा अधिकृत वा सो सरह, लेखापरीक्षण, – (आ.ज.) 4 2076-09-15 2019-12-11 12:32:28 2076-09-22
16696/076-77 शाखा अधिकृत वा सो सरह, व्यवस्थापिका संसद , प्रशासन, सा.प्र. (आ.ज.) 2 2076-09-15 2019-12-11 12:32:28 2076-09-22
16697/076-77 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (मधेसी) 39 2076-09-15 2019-12-11 12:32:28 2076-09-22
16697/076-77 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (मधेसी) 2 2076-09-15 2019-12-11 12:32:28 2076-09-22
16697/076-77 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (मधेसी) 5 2076-09-15 2019-12-11 12:32:28 2076-09-22
16697/076-77 शाखा अधिकृत वा सो सरह, लेखापरीक्षण, – (मधेसी) 3 2076-09-15 2019-12-11 12:32:28 2076-09-22
16697/076-77 शाखा अधिकृत वा सो सरह, व्यवस्थापिका संसद , प्रशासन, सा.प्र. (मधेसी) 2 2076-09-15 2019-12-11 12:32:28 2076-09-22
16698/076-77 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (दलित) 15 2076-09-15 2019-12-11 12:32:28 2076-09-22
16698/076-77 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (दलित) 1 2076-09-15 2019-12-11 12:32:28 2076-09-22
16698/076-77 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (दलित) 2 2076-09-15 2019-12-11 12:32:28 2076-09-22
16698/076-77 शाखा अधिकृत वा सो सरह, लेखापरीक्षण, – (दलित) 1 2076-09-15 2019-12-11 12:32:28 2076-09-22
16698/076-77 शाखा अधिकृत वा सो सरह, व्यवस्थापिका संसद , प्रशासन, सा.प्र. (दलित) 1 2076-09-15 2019-12-11 12:32:28 2076-09-22
16699/076-77 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (अपाङ्ग) 9 2076-09-15 2019-12-11 12:32:28 2076-09-22
16699/076-77 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (अपाङ्ग) 1 2076-09-15 2019-12-11 12:32:28 2076-09-22
16699/076-77 शाखा अधिकृत वा सो सरह, व्यवस्थापिका संसद , प्रशासन, सा.प्र. (अपाङ्ग) 1 2076-09-15 2019-12-11 12:32:28 2076-09-22
16700/076-77 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (पिछडिएको क्षेत्र) 7 2076-09-15 2019-12-11 12:32:28 2076-09-22
16700/076-77 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (पिछडिएको क्षेत्र) 1 2076-09-15 2019-12-11 12:32:28 2076-09-22
16700/076-77 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (पिछडिएको क्षेत्र) 1 2076-09-15 2019-12-11 12:32:28 2076-09-22
16700/076-77 शाखा अधिकृत वा सो सरह, लेखापरीक्षण, (पिछडिएको क्षेत्र) 1 2076-09-15 2019-12-11 12:32:28 2076-09-22

अपडेट

सुचना

view more

बुलेटिन