विज्ञापन

बिज्ञापन नं. विवरण पद संख्या अन्तिम मिति दोब्बर दस्तुर मिति फार्इल
17083/074-75 रा.प.द्वितीय (महिला) वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17082/074-75 रा.प.द्वितीय (खुला) वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17081/074-75 रा.प.द्वितीय (आ.प्र.) वन, जनरल फरेष्ट्री पदको विज्ञापन 4 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17076/074-75 रा.प.द्वितीय (आ.प्र.) कृषि, माटो विज्ञान पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17068/074-75 रा.प.द्वितीय (दलित) कृषि, कृषि प्रसार पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17052/074-75 रा.प.द्वितीय (खुला) इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, जनरल पदको विज्ञापन 1 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26
17051/074-75 रा.प.द्वितीय (आ.प्र.) इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, जनरल पदको विज्ञापन 2 2074-08-19 2017-12-06 16:09:22 2074-08-26

अपडेट

सुचना

view more

बुलेटिन