psc

विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूहका रा.प.अनं.प्रथम श्रेणीका पदहरुमा सेवा प्रवेशको लागि प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण वा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षामा (S.L.C.E.) कक्षा ११ र १२ का प्रत्येक विषयहरु (सैद्धान्तिक एवम् प्रयोगात्मक) मा न्यूनतम D+ र C.G.P.A. 1.6 (Cumulative Grade Point Average) रहेको शैक्षिक योग्यतालाई मान्यता प्रदान गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराईन्छ ।

Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन