अत्यन्त जरूरी सूचना!!

लोक सेवा आयोगको लिखित परीक्षामा प्रश्नपत्र फिर्ता गर्नुपर्नेमा नगरी आफूसाथ लगेमा वा प्रतिलिपि गरी सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्ने वा सोही प्रकारका अन्य काम कारवाही गरेमा प्रचलीत कानून बमोजिम कारवाही हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि सूचित गरीन्छ।

Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन