लोक सेवा आयोग, साविक मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, अनामनगर, काठमाडौंको वि.नं.२३०-२३१।०६५-६६(खुला, समावेशी), नेपाल संसद सेवा, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, कम्प्युटर अपरेटर पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन