मध्यमाञ्‍चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडौंको वि.नं 11401/074-75(खुला), नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा. तथ्याङ्क समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, सुपरिवेक्षक/तथ्याङ्क सहायक पदमा सिफरिस गरिएको - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन