लोक सेवा आयोग, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखराको बिज्ञापन नं 13008/074-75,(महिला) इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.,रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, सिनियर स्टोर मेकानिक्स पदको सिफारिश सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन