केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १६५२६/०७३-७४ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन