केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२२४/०७३-७४ (दलित), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन