लोक सेवा आयोग, लुम्बिनीअञ्चल कार्यालय, बुटवलको वि.नं. १३५०५–१३५११/०७३-७४, (खुला,समावेशी) रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको नतिजा - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन