लोक सेवा आयोग¸ मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय¸ काठमाण्डौको वि.नं. ११३१३-११३१९/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी), एकीकृत परीक्षा अन्तर्गत राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन