लोक सेवा आयोग¸ जनकपुर अञ्चल कार्यालय¸ जलेश्वरको विज्ञापन नं. १२२०५-१२२१०/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी), एकीकृत परीक्षा अन्तर्गत राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन