लोक सेवा आयोग राप्ती अञ्चल कार्यालय दाङको वि.नं. १४८८४/073-74 (खुला), कृषि सेवा, एगृ .इको. मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिस्टिक्ससमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी ना.प्रा.स. पदको लिखित नतिजा सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन