राप्ती अञ्चल कार्यालय, दाङकाे वि.नं. १४३१५-१४३२१/०७३-७४ (खुला-समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, पाँचाैं तह, हेल्थ असिष्टेण्ट वा साे सरह पदको लागी अनलाइन दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन