लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालय, पाेखराकाे विज्ञापन नं 12852-12855/075-76 (खुला तथा समावेशी), रा‍.प.अनं.प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक) नायब सुब्बा वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको लागि परीक्षा केन्द्र बागलुङ राखेका उम्मेदवारहरुकाे परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन