लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयको वि.नं. ११४१८–११४२५/२०७३–७४(आ.प्र., खुला तथा समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, हेल्थ असिष्टेण्ट पदको लागि नारायणी अञ्चल कार्यालय, हेटौंडामा परीक्षा केन्द्र राखी अनलाइन दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन