पोखरा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको वि.नं. १२८६३-१२८६४/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी), एकीकृत, छैठौं तह, अधिकृत/लेखा अधिकृत/आ.ले.प. अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन