लोक सेवा आयोग, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको वि. नं १०००२ –१०००८/०७३–७४ एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्र्तगत रा. प. अनं. प्रथम श्रेणी ना. सु वा सो सरह पदको लागि परीक्षा केन्द्र इलाम राखी अनलार्इनबाट दरखास्त फाराम स्वीकृत गराई प्रथम चरणको लिखित परीक्षा उत्तीर्ण भएको उम्मेदवारहरुको दोस्रो चरणको लिखित परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन