लोक सेवा आयोग, म. क्षे. नि., नयाँबानेश्वर, काठमाडौं को वि.नं. ११६३४–११६३९/०७२–७३ (खुला तथा समावेशी) नेपाल वन सेवा, ने.पा.एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, सिनियर गेम स्काउट पदको लिखित परीक्षाबाट शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण र अन्तर्वार्ताका लागि छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको परीक्षा कार्यक्रम । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन