लोकसेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय,महेन्द्रनगर कञ्चनपुरको विज्ञापन नं.१६३१०-१६३१२/०७५-७६(खुला र समावेशी) एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तरगत पाँचौ तह सहायकस्तर (प्रशासन , लेखा) सहायक/लेखापाल/लेखा सहायक/आ.ले.प.सहायक (अप्राविधिक) पदमा online दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन