लोक सेवा आयोग, राप्ती अञ्चल कार्यालय, दाङको स्वास्थ्य सेवा चौथो तह (अ.न.मी.), कृषि सेवा तथा इञ्जि. सेवाका विभिन्न समूहका रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणाीका विभिन्न प्राविधिक पदमा अनलाइन दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरूकाे लिखित परीक्षाकाे परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन