म.क्षे.नि. काठमाडौंको वि.नं. ११३१३-११३१९/०७३-७४ (खुला/समावेशी), रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षामा काठमाडौं केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन