लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, खलङ्गा, जुम्लाको वि. नं. १५३६२-१५३६५/०७५-७६ (खुला/समावेशी), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत स्थानीय तहको सहायकस्तर चौथो तह (अप्राविधिक) को परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन