लोक सेवा आयोग , कर्णाली अञ्चल कार्यालय, जुम्लाको रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक) र स्वास्थ्य सेवाको चौथो तहका विभिन्न पदहरुमा जुम्ला, हुम्ला र डोल्पा परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परिक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन