लोक सेवा आयोग , नारायणी अञ्चल कार्यालय, हेटौंडाको स्वास्थ्य सेवाको चौथो तह, अ.न.मि. पद र कृषि सेवाका विभिन्न समूह तथा इञ्जि सेवाका मेकानिकल, नि.उ.स. अपरेटर पदहरुको हेटौंडा परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन