लोक सेवा आयोग, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको वि.नं. १००१२–१००१७/०७३–७४, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको लागि परीक्षा केन्द्र धनकुटा र सिरहा जिल्लाको लहान केन्द्र राखी online बाट दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन