म.क्षे.नि. काठमाडौंको कृषि सेवाको माटो विज्ञान/भेटेरिनरी समूह तथा वन सेवाको ने.पा.वा.ला./ज.फ. समूहका रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीका प्राविधिक पदहरुमा वीरगञ्ज केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन