लोक सेवा आयोग , लुम्बिनी अञ्चल कार्यालय, बुटवलको कृषि सेवा र इञ्जि सेवाका रा.प.अनं. द्बितीय श्रेणीका विभिन्न पदहरुको बुटवल परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन