सिफारिस

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०७३।०४।१० केन्द्रीय कार्यालयः वि.नं. १७०८१/०७२-७३ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, पेडियाट्रिक मेडिसिन समूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३/०३/३० केन्द्रीय कार्यालयः वि.नं. १७०८६/०७२-७३ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा¸अब्स्ट्रेटिक्स तथा गाइनोकोलोजी समूह¸ एघारौं तह (प्रा.), प्रमुख कन्सल्टेण्ट अब्स्टस्रेटिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०३।२९ केन्द्रीय कार्यालयः बिज्ञापन नम्बर १७०७९/०७२-७३ (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, साइक्याट्री समूह, एघारौं तह (प्रा.), प्रमुख कन्सल्टेण्ट साईक्याट्रीष्ट पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०३।२९ केन्द्रीय कार्यालयः बिज्ञापन नम्बर १७०७८/०७२-७३ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, डर्माटोलोजी समूह, लेप्रो./भेनेरल डिजिज उपसमूह, एघारौं तह (प्रा.), प्रमुख कन्सल्टेण्ट डर्माटोलोजिष्ट पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०३।२९ केन्द्रीय कार्यालयः बिज्ञापन नम्बर १७०७४/०७१-७२ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, अर्थोपेडिक सर्जरी उपसमुह, एघारौं तह (प्रा.), प्रमुख कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०३।२८ पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको वि.नं. १००१३/०७१–७२ (महिला) अनुसार न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनंं द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), डिठ्ठा पदको बैकल्पिक उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०३।२२ केन्द्रीय कार्यालयः बिज्ञापन नम्बर १७०६४/०७२-७३ (महिला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, जनरल मेडिसिन उपसमूह, एघारौं तह (प्रा.), प्रमुख कन्सल्टेण्ट जनरल फिजिसियन पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३/०३/२० म.क्षे.नि. कमलपोखरी, काठमाडौंको वि.नं. ११४३०/०७१-७२ (खुला), नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, सव-इन्जिनियर पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०३।०३ केन्द्रीय कार्यालयः विज्ञापन नम्बर १६५३७/०७२-७३ (खुला) र १६५३८/०७२-७३ (मधेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूह, रा.प. व्दितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०३।०३ केन्द्रीय कार्यालयः बिज्ञापन नम्बर १६५३८/०७२-७३ (मधेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूह, रा.प. व्दितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पद डाउन्लोड गर्नुहोस
1 2 3 4 5 6  Next   Last