सिफारिस

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०७१/०८/०७ पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखराको वि.न.१०१०/०७०–०७१(आ.प्र.) अनुसार नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा‍.‍प‍.अनं. द्वितिय श्रेणी खरिदार पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१/०८/०७ पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखराको वि.न.१००९/०७०–०७१(आ.प्र.) अनुसार नेपाल प्रशासन सेवा, न्याय समूह, रा‍.‍प‍.अनं. द्वितिय श्रेणी तामेलदार/डिठ्ठा पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१/०८/७ पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखराको वि.न.१२२४–१२३०/०७०–०७१(खुला तथा समावेशी) आनुसार, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, प.हे.न. समूह, सहायक चौथो तह, अ.न.मी. पदको सिफारिस तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१/०८/०६ लोक सेवा आयोग पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय,धनकुटाको वि.न.२०४–२०७/०७०–०७१(खुला/समावेशी) आनुृसार,नेपाल स्वास्थ्य सेवा,आयुर्वेद समूह,जनरल आयुर्वेद उपसमूह,चौथो तह,वैध पदको सिफारिस तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम  डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१/८/५  लोक सेवा आयोग, जनकपुर अञ्चल कार्यालयको वि.नंं.८६५/०७०–०७१ (खुला) अनुसार नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमुह सहायक चौथो तह, वैद्य पदको  सिफारिस डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१/८/५  लोक सेवा आयोग, जनकपुर अञ्चल कार्यालयको वि.नंं.८६६ र ८६७/०७०–०७१ (खुला र महिला) अनुसार नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह सहायक चौथो तह, ल्याव असिष्टेण्ट पदको सिफारिस डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१/८/५  लोक सेवा आयोग, जनकपुर अञ्चल कार्यालयको वि.नं.१२२०१।०७१।७२ (आ.प्र.) अनुसार नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समुह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, टाईपिष्ट पदको सिफारिस डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१/८/५ लोक सेवा आयोग, म.प.क्षे.नि.सुर्खेतको वि.नं.१५०९/०६९-७०(खुला), राजपत्र अनंकित  द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह (अप्राविधिक) पदमा बैकल्पिक सिफारिश डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।८।५ लोक सेवा आयोग सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको वि.नं. २००२–२००७/०७०–७१ (खुला/समावेशी), रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी एकिकृत (अप्राविधिक), ना.सु. वा सो सरह पदको सिफारिश तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१/०८/०४ लोक सेवा आयोग पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय,धनकुटाको वि.न.१५/०७०–०७१(आ.प्र.)अनुसार नेपाल प्रशासन सेवा,लेखा समूह,रा.प.अनं.द्धितिय श्रेणी,सह–लेखापाल पदको सिफारिस डाउन्लोड गर्नुहोस
1 2 3 4 5 6  Next   Last