सिफारिस

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०७१/१२/१२ म.क्षे.नि., कमलपोखरीको वि‍.नं‍‍. ७५२/०७०-७१ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, चौथो तह, अ.हे.व. पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सूचना           डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१/१२/४ लोक सेवा आयोग,पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयको वि.नं.२४३/०६९–०७०(मधेशी)अनुसार नेपाल स्वास्थ्य सेवा,हे.ई.समूह,चौथो तह,अ.हे.व.पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफरिस गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१/१२/०१ म.प.क्षे.नि.सुर्खेतको वि.नं.१५११/०७०-७१(खुला), राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह (डिट्ठा) पदमा बैकल्पिक सिफारिश गरिएको । डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१/११/२९ म.क्षे.नि., कमलपोखरीको वि‍.नं‍‍. २७२७/०६९-७० (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, चौथो तह, वैद्य पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१/११/२९ म.क्षे.नि., कमलपोखरीको वि‍.नं‍‍. 702/०७०-७१ (अपाङ्ग), नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, केमेष्‍ट्री समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, सहायक रसायनविद/असिष्‍टेण्ट केमिष्ट/सि.ल्या.अ./प्रा.स./स्याम्पलर पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।११।१८ केन्द्रीय कार्यालयः विज्ञापन नम्बर ३०२९/०६९-७० (खुला), ३०३०/०६९-७० (महिला), ३०३१/०६९-७० (आ.ज.) र ३०३२/०६९-७० (मधेशी), नेपाल न्याय सेवा, कानून समूह, रा.प. तृतीय श्रेणी (अप्रा.), शाखा अधिकृत वा सो सरहको पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।११।१८ म.क्षे.नि., कमलपोखरीको वि‍.नं‍‍. ५१५/०७०-७१ (मधेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सह लेखापाल पदकाे बैकल्पिक सिफारिश सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।११।१८ म.क्षे.नि., कमलपोखरीको वि‍.नं‍‍. ६५८/०७०-७१ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, पाँचौ तह,स्टाफ नर्स पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।११।१७ केन्द्रीय कार्यालयः विज्ञापन नम्बर ३०२४/०६९-७० (खुला), ३०२५/०६९-७० (महिला), ३०२६/०६९-७० (आ.ज.), ३०२७/०६९-७० (मधेशी) र ३०२८/०६९-७० (दलित), नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प. तृतीय श्रेणी (अप्रा.), शाखा अधिकृत वा सो सरहको पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।११।१५ लोक सेवा आयोग सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको वि.नं. २१६७–२१७०/०७०–७१ (आ.प्र. ,खुला/समावेशी) , नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, पाचौ तह, आयुर्वेद सहायक/कविराज पदको सिफारिश तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची  डाउन्लोड गर्नुहोस
1 2 3 4 5 6  Next   Last