सिफारिस

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०७३।०५।१० केन्द्रीय कार्यालयः विज्ञापन नम्बर १७२३६/०७२-७३ (खुला), १७२३७/०७२-७३ (महिला),१७२३८/०७२-७३ (आ.ज.), १७२३९/०७२-७३ (मधेशी) र १७२४०/०७२-७३ (दलित), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्जिनियर पदको एकमुष्ठ योग्यताक्रम डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०५।१० केन्द्रीय कार्यालयः बिज्ञापन नम्बर १७२४०/०७२-७३ (दलित), नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इन्जिनियर पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०५।१० केन्द्रीय कार्यालयः बिज्ञापन नम्बर १७२३९/०७२-७३ (मधेशी), नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इन्जिनियर पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०५।१० केन्द्रीय कार्यालयः बिज्ञापन नम्बर १७२३८/०७२-७३ (आ.ज.), नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इन्जिनियर पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०५।१० केन्द्रीय कार्यालयः बिज्ञापन नम्बर १७२३७/०७२-७३ (महिला), नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इन्जिनियर पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०५।१० केन्द्रीय कार्यालयः बिज्ञापन नम्बर १७२३६/०७२-७३ (खुला), नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इन्जिनियर पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०५।१० पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाकाे वि.न‌ं.१०११२।०७१।७२ (खुला) अनुसार नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हे.इ.समूह, पाँचाै तह हेल्थ असिष्टेण्ट पदकाे बैकल्पिक उम्मेद्वार सिफारिस डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०५।०९ केन्द्रीय कार्यालयः विज्ञापन नम्बर १७२३०/०७२-७३ (खुला), १७२३१/०७२-७३ (महिला),१७२३२/०७२-७३ (आ.ज.), १७२३३/०७२-७३ (मधेशी), १७२३४/०७२-७३ (दलित) र १७२३५/०७२-७३ (अपाङ्ग), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्जिनियर पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रम डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०५।०९ केन्द्रीय कार्यालयः बिज्ञापन नम्बर १७२३५/०७२-७३ (अपाङ्ग), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्जिनियर पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०५।०९ केन्द्रीय कार्यालयः बिज्ञापन नम्बर १७२३४/०७२-७३ (दलित), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्जिनियर पद डाउन्लोड गर्नुहोस
1 2 3 4 5 6  Next   Last