सिफारिस

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०७/५/५ लोक सेवा आयोग पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय,धनकुटाको वि.न.१७२/०७०–०७१(महिला) अनुसार नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा,तथ्याङ्क समुह,रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी,सुपरीवेक्षक/तथ्याङ्क सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना                                                     डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१/५/४ लोक सेवा आयोग पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय,धनकुटाको वि.न.१५५/०६९–०७०(मधेशी) अनुसार नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा,तथ्याङ्क समुह,रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी,सुपरीवेक्षक/तथ्याङ्क सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना                 डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१/५/४ लोक सेवा आयोग पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय,धनकुटाको वि.न.१६९–१७०/०७०–०७१(खुला/मधेशी) अनुसार नेपाल स्वास्थ्य सेवा,रेडियोग्रफी समुह,सहायक चौथो तह,रेडियोग्राफर पदको उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना                 डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०५।०४ केन्द्रीय कार्यालयः वि.नं. ३४२२/०७०-७१ (खुला), ३४३३/०७०-७१ (महिला), ३४२४/०७०-७१ (आ.ज.), ३४२५/०७०-७१ (मधेशी), ३४२६/०७०-७१ (अपांग) र ३४२७/०७०-७१ (पि.क्षे.), नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प. तृतीय श्रेणी (प्रा.), इन्जिनियर पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०५।०४ केन्द्रीय कार्यालयः बिज्ञापन नं. ३४२७/०७०-७१ (पि.क्षे.), नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प. तृतीय श्रेणी (प्रा.), इन्जिनियर पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०५।०४ केन्द्रीय कार्यालयः बिज्ञापन नं. ३४२६/०७०-७१ (अपांग), नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प. तृतीय श्रेणी (प्रा.), इन्जिनियर पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०५।०४ केन्द्रीय कार्यालयः बिज्ञापन नं. ३४२५/०७०-७१ (मधेशी), नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प. तृतीय श्रेणी (प्रा.), इन्जिनियर पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०५।०४ केन्द्रीय कार्यालयः बिज्ञापन नं. ३४२४/०७०-७१ (आ.ज.), नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प. तृतीय श्रेणी (प्रा.), इन्जिनियर पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०५।०४ केन्द्रीय कार्यालयः बिज्ञापन नं. ३४२३/०७०-७१ (महिला), नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प. तृतीय श्रेणी (प्रा.), इन्जिनियर पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०५।०४ केन्द्रीय कार्यालयः बिज्ञापन नं. ३४२२/०७०-७१ (खुला), नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प. तृतीय श्रेणी (प्रा.), इन्जिनियर पद डाउन्लोड गर्नुहोस
1 2 3 4 5 6  Next   Last