सिफारिस

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०७३।०२।१४ केन्द्रीय कार्यालयः बिज्ञापन नम्बर १६५२६/०७२-७३ (मधेशी), नेपाल परराष्ट्र सेवा, रा.प. व्दितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०२।१३ केन्द्रीय कार्यालयः बिज्ञापन नम्बर १६५२५/०७२-७३ (आ.प्र.), नेपाल परराष्ट्र सेवा, रा.प. व्दितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०२।१० केन्द्रीय कार्यालयः बिज्ञापन नम्बर १६५१४/०७२-७३ (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प. व्दितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०२।०७ केन्द्रीय कार्यालयः बिज्ञापन नम्बर १७०६२/०७२-७३ (खुला), नेपाल शिक्षा सेवा,शिक्षा प्रशासन समूह, रा.प. व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०२।०७ केन्द्रीय कार्यालयः बिज्ञापन नम्बर १७०६१/०७२-७३ (आ.प्र.), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, रा.प. व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०२।०७ केन्द्रीय कार्यालयः बिज्ञापन नम्बर १७०६०/०७२-७३ (आ.प्र.), नेपाल विविध सेवा, रा.प. व्दितीय श्रेणी (प्रा.) (सूचना प्रविधि), उपसचिव वा सो सरह पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०२।०५ केन्द्रीय कार्यालयः बिज्ञापन नम्बर १७०५७/०७२-७३ (आ.प्र.), नेपाल वन सेवा, बोटानी समूह, रा.प. व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३/०२/०४ म.क्षे.नि. कमलपोखरी, काठमाडौंको वि.नं. ११४६३/०७१-७२ (खुला), नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि. उ. स. उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, अपरेटर इन्स्ट्रक्टर पदको सिफारिश सम्बन्धी संशोधित सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०२।०४ केन्द्रीय कार्यालयः बिज्ञापन नम्बर १७०५४/०७२-७३ (आ.प्र.), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प. व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०१।३१ केन्द्रीय कार्यालयः बिज्ञापन नम्बर १७०४४/०७२-७३ (आ.ज.), नेपाल कृषि सेवा, बागावानी समूह, रा.प. व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पद डाउन्लोड गर्नुहोस
1 2 3 4 5 6  Next   Last