सिफारिस

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०७२/८/९ सुर्खेतको वि.नं.१४३५२-१४३५४/०७१-७२(खुला र समावेशी), इञ्जि.सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२/८/९ सुर्खेतको वि.नं.१४३५१/०७१-७२(खुला) इञ्जि. सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, मौसम विज्ञान सहायक डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२।८।९ लोक सेवा आयोग सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको वि.नं. १५६५६/०७१–७२ (दलित, नेपाल कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह, प्राविधिक सहायक, पदको सिफारिश योग्यताक्रम सूची डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२।८।९ लोक सेवा आयोग सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको वि.नं. १५६५४-१५६५५/०७१–७२ (खुला/समावेशी) नेपाल कृषि सेवा, ला.पो.एण्ड डे.डे. समूह, पशु सेवा प्राविधिक पदको सिफारिश तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२।८।९ लोक सेवा आयोग सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको वि.नं. १५६५३/०७१–७२ (महिला), नेपाल कृषि सेवा, कृषि प्रसार समूह, प्राविधिक सहायक, पदको सिफारिश योग्यताक्रम सूची डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२।८।९ लोक सेवा आयोग सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको वि.नं. १५६५० र १५६५२/०७१–७२ (खुला÷पि.क्षे.), नेपाल इञ्जि सेवा, सर्भे समूह, सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक, पदको सिफारिश तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२/०८/०९ प.क्षे.नि., पोखराको विज्ञापन नं.१३०५७-१३०६१/०७१-७२ (खुला तथा समावेशी) अनुसार नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी सर्भेक्षक / नापी निरीक्षक पदमा उम्मेदवार सिफारिस तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सूची डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२/०८/०९ प.क्षे.नि. पोखराको वि.न‌ं.१३०५६/०७१-७२(खुला) इञ्जि.सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, मौसम विज्ञान सहायक डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२/०८/०८ प.क्षे.नि. पोखराको वि.न‌ं.१३०५२/०७१-७२(खुला) इञ्जि.सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, सिनियर मेकानिक्स डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२/०८/०९ म.क्षे.नि. कमलपोखरी, काठमाडौंको वि.नं. ११४५९/०७१–७२ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, निर्माण उपकरण तथा संभार उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम, सिनियर इलेक्ट्रिसियन पदको सिफारिश योग्यताक्रम सूची डाउन्लोड गर्नुहोस
1 2 3 4 5 6  Next   Last