सिफारिस

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०७१/४/१४ जनकपुर अञ्चल कार्यालयको वि.नं.८५१–८५७/०७०–०७१ (खुला/समावेशी) नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, श्रेणी विहिन, वन रक्षक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।   डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०४।०६ केन्द्रीय कार्यालयः बिज्ञापन नं. ३३९३/०७०-७१ (महिला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, प्याथोलोजी समूह, जनरल प्याथोलोजी उपसमूह, नवौं तह (प्रा.), कन्सल्टेन्ट प्याथोलोजिष्ट पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०४।०६ केन्द्रीय कार्यालयः बिज्ञापन नं. ३३९२/०७०-७१ (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, प्याथोलोजी समूह, जनरल प्याथोलोजी उपसमूह, नवौं तह (प्रा.), कन्सल्टेन्ट प्याथोलोजिष्ट पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०४।०४ केन्द्रीय कार्यालयः बिज्ञापन नं. ३३८४/०७०-७१ (महिला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, अब्स्ट्रेटिक्स एण्ड गाइनोकोलोजी समूह, नबौं तह (प्रा.), कन्सल्टेन्ट अब्स्ट्रेटिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०४।०४ केन्द्रीय कार्यालयः बिज्ञापन नं. ३३८३/०७०-७१ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, अब्स्ट्रेटिक्स एण्ड गाइनोकोलोजी समूह, नबौं तह (प्रा.), कन्सल्टेन्ट अब्स्ट्रेटिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०४।०४ केन्द्रीय कार्यालयः बिज्ञापन नं. ३३८२/०७०-७१ (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, अब्स्ट्रेटिक्स एण्ड गाइनोकोलोजी समूह, नबौं तह (प्रा.), कन्सल्टेन्ट अब्स्ट्रेटिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०३।३१ केन्द्रीय कार्यालयः वि.नं. ३३८०/०७०-७१ (खुला) र ३३८१/०७०-७१ (महिला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, एनेस्थेसियोलोजी समूह, नबौं तह (प्रा.), कन्सल्टेन्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०३।३१ केन्द्रीय कार्यालयः बिज्ञापन नं. ३३८१/०७०-७१ (महिला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, एनेस्थेसियोलोजी समूह, नबौं तह (प्रा.), कन्सल्टेन्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०३।३१ केन्द्रीय कार्यालयः बिज्ञापन नं. ३३८०/०७०-७१ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, एनेस्थेसियोलोजी समूह, नबौं तह (प्रा.), कन्सल्टेन्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०३।३० केन्द्रीय कार्यालयः बिज्ञापन नं. ३३७८/०७०-७१ (महिला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी समूह, नबौं तह (प्रा.), क. इ. एन. टी. सर्जन पद डाउन्लोड गर्नुहोस
1 2 3 4 5 6  Next   Last