सिफारिस

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०७१।११।१५ लोक सेवा आयोग सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको वि.नं. २१६७–२१७०/०७०–७१ (आ.प्र. ,खुला/समावेशी) , नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, पाचौ तह, आयुर्वेद सहायक/कविराज पदको सिफारिश तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची  डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१/११/१४ प.क्षे.नि. पोखराको विज्ञापन नं. ११६५ देखि ११७०/०७०-७१ (आ.प्र., खुला तथा समावेशी) अनुसार, नेपाल स्वास्थ्य सेवा¸ आयुर्वेद समूह¸ सहायक पाँचौ तह¸ आयुर्वेद सहायक/कविराज पदको सिफारिश तथा एकमुष्ठ योग्ताक्रम डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।११।१२ केन्द्रीय कार्यालयः विज्ञापन नम्बर ३०१८/०६८-६९ (महिला), ३०१९/०६८-६९ (आ.ज.), ३०२०/०६८-६९ (अपांग) ३०२१/०६८-६९ (खुला), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प. तृतीय श्रेणी (अप्रा.), शाखा अधिकृत वा सो सरहको पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।११।११ केन्द्रीय कार्यालयः विज्ञापन नम्बर ३०४०/०६७-६८ (महिला), ३०४१/०६७-६८ (मधेशी) र ३०४२/०६७-६८ (खुला), नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प. तृतीय श्रेणी (अप्रा.), शाखा अधिकृत वा सो सरहको पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।११।११ केन्द्रीय कार्यालयः विज्ञापन नम्बर ३०३८/०६७-६८ (आ.ज.), नेपाल न्याय सेवा, कानून समूह, रा.प. तृतीय श्रेणी (अप्रा.), शाखा अधिकृत वा सो सरहको पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।११।१० केन्द्रीय कार्यालयः विज्ञापन नम्बर ३०३०/०६७-६८ (महिला), ३०३१/०६७-६८ (आ.ज.), ३०३२/०६७-६८ (मधेशी), ३०३३/०६७-६८ (दलित), ३०३४/०६७-६८ (अपांग), ३०३५/०६७-६८ (पि.क्षे.) र ३०३६/०६७-६८ (खुला) नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प. तृतीय श्रेणी (अप्रा.), शाखा अधिकृत वा सो सरहको पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।११।०८ पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय पोखराको विज्ञापन नम्बर १२६१/०७०।७१ (मधेशी) अनुसार नेपाल विविध सेवा¸ रा.प.अनं. द्वीतीय श्रेणी¸ मुख्य महिला कार्यकर्ता पदको सिफारिश डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।११।०७ प.क्षे,नि. पोखराको वि.नं. १०११ देखि १०१७/०७०।७१ (खुला तथा समावेशी) अनुसार नेपाल न्याय/प्रशासन सेवा (संयुक्त तथा एकिकृत)¸ रा.प.अनं. द्वीतीय श्रेणी¸ खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिश तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१/११/०६ म. क्षे. नि., कमलपोखरीको वि.नं. २७३३/०६९-७०(महिला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, चौथो तह, अ.हे.व. पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१/११/०६ म. क्षे. नि., कमलपोखरीको वि.नं. ५०४/०७०-७१ (आ.ज.), संयुक्त तथा एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तरगत नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, लेखापाल पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
1 2 3 4 5 6  Next   Last