सिफारिस

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०७३।०६।०६ केन्द्रीय कार्यालयः बिज्ञापन नम्बर १६५४३/०७२-७३ (आ.प्र.), नेपाल व्यवस्थापिका संसद सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्रा.), शाखा अधिकृत वा सो सरह पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०६।०४ प.क्षे.नि.पोखराको वि.नं. १३०९५/०७१–७२ (पि.क्षे.) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, प.हे.न. समूह, सहायक पाँचौ तह¸ अ.न.मी. पदमा बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३/६/५ २०७३/६/५-म.क्षे.नि., कलपोखरी, वि.नं.११४०८/०७२-७३(खुला), स्वास्थ्य सेवा, डेण्टिष्ट्री समूह, पाँचौ तह तथा डेण्टल हाइजिनिष्ट पदको सिफारिश सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०६।०४ केन्द्रीय कार्यालयः विज्ञापन नम्बर १७३१५/०७२-७३ (खुला) र १७३१७/०७२-७३ (पि.क्षे.), नेपाल कृषि सेवा, बाली विकास समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बाली विकास अधिकृत पदको एकमुष्ठ योग्यताक्रम डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०६।०४ केन्द्रीय कार्यालयः बिज्ञापन नम्बर १७३१७/०७२-७३ (पि.क्षे.), नेपाल कृषि सेवा, बाली विकास समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बाली विकास अधिकृत पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०६।०४ केन्द्रीय कार्यालयः बिज्ञापन नम्बर १७३१६/०७२-७३ (मधेशी), नेपाल कृषि सेवा, बाली विकास समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बाली विकास अधिकृत पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०६।०४ केन्द्रीय कार्यालयः बिज्ञापन नम्बर १७३१५/०७२-७३ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, बाली विकास समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बाली विकास अधिकृत पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।६।४ लोक सेवा आयोग सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको वि.नं. १५६०४–१५६०९/०७२–७३ (आ.प्र. , खुला÷समावेशी) , नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समुह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, पाँचौ तह, आयुर्वेद सहायक/ कविराज, पदको सिफारिश तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०६।०४ प.क्षे.नि.पोखराको वि.नं. १३०१७-१३०१८/०७२-०७३(खुला, महिला)नेपाल स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, पाँचौ तह फार्मेसी सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिश तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सूची डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०६।०४ पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको वि.नं.१०११४–१०११६/०७२–७३ (खुला/समावेशी) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह पाँचौ तह ल्याव टेक्निसियन पदको सिफारिस डाउन्लोड गर्नुहोस
1 2 3 4 5 6  Next   Last