सिफारिस

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०७१।६।१४ म.क्षे.नि. कमलपोखरीको वि.नं. ७२०-७२२/०७०-७१(खुला तथा समावेशी), नेपाल वन सेवा, ने.पा.एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, रेञ्‍जर पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम तथा सिफारिश डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।६।१३ म.क्षे.नि. कमलपोखरीको वि.नं.७१४-७१७/०७०-७१(खुला तथा समावेशी), नेपाल कृषि सेवा, खा.पो.तथा गु.नि. समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, प्राविधिक सहायक पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम तथा सिफारिश डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।६।१२ म.क्षे.नि. कमलपोखरीको वि.नं. ७४३/०७०-७१(खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, मेट्रोलोजी समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, सहायक निरीक्षक पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।६।१२ म.क्षे.नि. कमलपोखरीको वि.नं. ७४२/०७०-७१(खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, जल विज्ञान सहायक पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१/६/११ लोक सेवा आयोग पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय,धनकुटाको वि.न.१८३/०७०–०७१(आ.ज.) अनुसार नेपाल कृषि सेवा,वागवानी समूह,रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी,प्रा.स.पदको सिफारिस                         डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।६।११ म.क्षे.नि. कमलपोखरीको वि.नं.७३९-७४१/०७०-७१ (खुला तथा समावेशी), नेपाल कृषि सेवा, एगृ इको एण्ड मार्केटिङ समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, प्राविधिक सहायक पदको एकमुष्ठ योग्यताक्रम तथा सिफारिश डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।६।१० म.क्षे.नि. कमलपोखरीको वि.नं.७३४-७३६/०७०-७१ (खुला तथा समावेशी), नेपाल शिक्षा सेवा, पुस्तकालय विज्ञान समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, पुस्तकालय सहायक पदको एकमुष्ठ योग्यताक्रम तथा सिफारिश डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।६।१० म.क्षे.नि. कमलपोखरीको वि.नं.७३७-७३८/०७०-७१ (खुला तथा समावेशी), व्यवस्थापिका संसद सेवा, कम्प्युटर समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, कम्प्युटर अपरेटर पदको एकमुष्ठ योग्यताक्रम तथा सिफारिश डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०६।०७ केन्द्रीय कार्यालयः वि.नं. ३५०४/०७०-७१ (खुला), ३५०५/०७०-७१ (महिला), ३५०६/०७०-७१ (मधेशी) र ३५०७/०७०-७१ (पि.क्षे.), नेपाल विविध सेवा, रा.प. तृतीय श्रेणी (प्रा.), कम्प्युटर अधिकृत पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०६।०७ केन्द्रीय कार्यालयः बिज्ञापन नं. ३५०७/०७०-७१ (पि.क्षे.), नेपाल विविध सेवा, रा.प. तृतीय श्रेणी (प्रा.), कम्प्युटर अधिकृत पद डाउन्लोड गर्नुहोस
1 2 3 4 5 6  Next   Last