सिफारिस

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०७३।०३।०३ केन्द्रीय कार्यालयः विज्ञापन नम्बर १६५३७/०७२-७३ (खुला) र १६५३८/०७२-७३ (मधेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूह, रा.प. व्दितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०३।०३ केन्द्रीय कार्यालयः बिज्ञापन नम्बर १६५३८/०७२-७३ (मधेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूह, रा.प. व्दितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०३।०३ केन्द्रीय कार्यालयः बिज्ञापन नम्बर १६५३७/०७२-७३ (खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूह, रा.प. व्दितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०३।०३ केन्द्रीय कार्यालयः बिज्ञापन नम्बर १६५३६/०७२-७३ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूह, रा.प. व्दितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०३।०३ केन्द्रीय कार्यालयः विज्ञापन नम्बर १६५३४/०७२-७३ (खुला) र १६५३५/०७२-७३ (मधेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प. व्दितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०३।०३ केन्द्रीय कार्यालयः बिज्ञापन नम्बर १६५३५/०७२-७३ (मधेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प. व्दितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०३।०३ केन्द्रीय कार्यालयः बिज्ञापन नम्बर १६५३४/०७२-७३ (खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प. व्दितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०२।३२ केन्द्रीय कार्यालयः बिज्ञापन नम्बर १७०३८/०७२-७३ (मधेशी), नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प. व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०२।३२ केन्द्रीय कार्यालयः बिज्ञापन नम्बर १७०३७/०७२-७३ (खुला), नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प. व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०२।३२ केन्द्रीय कार्यालयः बिज्ञापन नम्बर १७०३६/०७२-७३ (आ.प्र.), नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प. व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पद डाउन्लोड गर्नुहोस
1 2 3 4 5 6  Next   Last