लिखित नतिजा

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०७१।१०।१२ लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, कमलपोखरीबाट संचालन हुने वि.नं. ५१२-५१९/०७०-०७१ (खुला तथा समावेशी) राजपत्रअनंकित द्वितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको अन्तर्वार्ता कार्यक्रमको मिति र समय संशोधन गरिएको सूचना । डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।१०।०५ लोक सेवा आयोग¸ केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६५०६/०७१-७२ लेखापरीक्षण¸ सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।१०।०४ लोक सेवा आयोग¸ केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६५०३-१६५०५/०७१-७२ (खुला/समावेशी) प्रशासन, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।१०।०२ लोक सेवा आयोग¸ केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६५०२/०७१-७२ (आ.प्र.) प्रशासन, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०९।३० लोक सेवा आयोग¸ केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६५०१/०७१-७२ न्याय, न्याय¸ सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०९।३० लोक सेवा आयोग¸ केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७०२२/०७१-७२ शिक्षा, शिक्षा प्रशासन¸ सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०९।३० लोक सेवा आयोग¸ केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७०२१/०७१-७२ शिक्षा, शिक्षा प्रशासन¸ (आ. प्र.) सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०९।३० लोक सेवा आयोग¸ केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७०२०/०७१-७२ वन, बोटानी¸ सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०९।३० लोक सेवा आयोग¸ केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७०१९/०७१-७२ वन, जनरल फरेष्ट्री¸ सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०९।३० लोक सेवा आयोग¸ केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७०१८/०७१-७२ वन, जनरल फरेष्ट्री¸ (आ.प्र.) सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
1 2 3 4 5 6  Next   Last