लिखित नतिजा

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०७१/०५/३१ लोक सेवा आयोग मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनाल,सर्खेतको वि.न.१५०२–१५०८/०७०–०७१(खुला/समावेशी)संयुक्त र एकिकृत परिक्षा प्रणाली अन्तरर्गत रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी नायव सुव्वा वा सो सरहको लिखित नतिजा   डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०६।०१ लोक सेवा आयोग, लुम्विनी अञ्चल कार्यालय, बुटवलको वि. नं. १४५८-१४६२क/०७०।७१ अ.न.मी पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०५।३१ लोक सेवा आयोग, मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको वि.नं. १७१७-१७२३/०७०।७१ अ.न.मी पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०५।३१ लोक सेवा आयोग, राप्ती अञ्चल कार्यालय, दाङको वि. नं. १८५८-१८६४/०७०।७१ अ.न.मी पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०५।२९ लोक सेवा आयोग, कर्णाली अञ्चल कार्यालय, जुम्लाको वि. नं. १९५६-१९६२/०७०।७१ अ.न.मी पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०५।२७ लोक सेवा आयोग, महाकाली अञ्चल कार्यालय, महेन्द्रनगरको वि. नं. २३५८-२३६३/०७०।७१  अ.न.मी पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०५।२७ लोक सेवा आयोग, सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको वि.नं. २२०८-२२१४/७०।७१ को अ.न.मी. पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।५।२४ लोक सेवा आयोग, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको वि.नं. २-७/०७०-७१(खुला तथा समावेशी) संयुक्त र एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी ना.सु. वा सो सरह पदको लिखित नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०५।२२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. २९८३-२९८९/०७०।७१ सेवा, समूह:- एकीकृत (न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन/लेखापरीक्षण) पद:- शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको अन्तिम चरणको परीक्षा (सूचना प्रविधि सीप परीक्षण)को सूचनाः डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०५।२२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. २९८३-२९८९/०७०।७१ सेवा, समूह:- एकीकृत (प्रशासन/लेखापरीक्षण) पद शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
1 2 3 4 5 6  Next   Last