लिखित नतिजा

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०७१।६।१३ लोक सेवा आयोग, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको वि.नं. १५/०७०-७१(आ.प्र), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी सह-लेखापाल पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।६।१३ लोक सेवा आयोग, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको वि.नं. ९/०७०-७१(आ.प्र), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी खरिदार पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१/६/१२ पश्चिमान्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखराको बि.न. १००२-१००८/०७०-७१(खुला र समाबेशी), रा.प.अन.प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह(अप्राविधिक) पदको लिखित नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।६।११ लोक सेवा आयोग, पू.क्षे.नि. धनकुटाको वि.नं. ८/०७०-७१(आ.प्र), न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, डिठ्ठा पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०६।१० लोक सेवा आयोग, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको वि.नं. १९७-२०३/०७०।७१ अ.न.मी पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।६।१० लोक सेवा आयोग, म.प.क्षे.नि. सुर्खेतको वि.नं.१५१८/०७०-७१(आ.प्र), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, सह-लेखापाल पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०६।१० लोक सेवा आयोग, मेची अञ्चल कार्यालय, इलामको वि. नं. ३५८-३६४/०७०।७१ अ.न.मी पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।६।९ लोक सेवा आयोग, म.प.क्षे.नि. सुर्खेतको वि.नं. १५१०/०७०-७१(आ.प्र), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।६।९ लोक सेवा आयोग, म.प.क्षे.नि. सुर्खेतको वि.नं. १५०९/०७०-७१(आ.प्र), न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, डिठ्ठा पद डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०६।०८ लोक सेवा आयोग, सगरमाथा अञ्चल कार्यालय, दिक्तेलको वि. नं. ४५८-४६४/०७०।७१ अ.न.मी पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
1 2 3 4 5 6  Next   Last