लिखित नतिजा

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०७३।५।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको विज्ञापन नं. १७३०१-१७३०४/०७२।७३ (खुला तथा समावेशी), कृषि सेवा, कृषि प्रसार समूह रा.प.तृतीय श्रेणी कृषि प्रसार अधिकृत पदको पुनर्योग नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।५।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको विज्ञापन नं. १७२८६-१७२९१/०७२।७३ (खुला तथा समावेशी), इञ्जि.सेवा सर्भे समूह रा.प.तृतीय श्रेणी नापी अधिकृत पदको पुनर्योग नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।५।८ लोक सेवा आयोग, सुदुरपश्मचिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको विज्ञापन नं. १५६२१/०७२।७३ (महिला), स्वास्थ्य सेवा, विविध समूह, पाँचौ तह एनेस्थेटिक सहायक पदको लिखित नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।५।८ लोक सेवा आयोग, सुदुरपश्मचिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको विज्ञापन नं. १५६१९-१५६२०/०७२।७३ (समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, रेडियोग्राफी समूह, पाँचौ तह रेडियोग्राफी सुपरभाइजर पदको लिखित नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।५।८ लोक सेवा आयोग, सुदुरपश्मचिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको विज्ञापन नं. १५६१२-१५६१८/०७२।७३ (खुला तथा समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, पाँचौ तह हेल्थ असिष्टेण्ट वा सो सरह पदको लिखित नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।५।८ लोक सेवा आयोग, सुदुरपश्मचिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको विज्ञापन नं. १५६११/०७२।७३ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, पाँचौ तह हेल्थ असिष्टेण्ट वा सो सरह पदको लिखित नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।५।७ लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, कमलपोखरीको विज्ञापन नं. ११४१६-११४१८/०७२।७३ (खुला तथा समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, पाँचौ तह फार्मेसी सुपरभाइजर पदको लिखित नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।५।६ लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, कमलपोखरीको विज्ञापन नं. ११४१४-११४१५/०७२।७३ (खुला तथा समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, फिजियोथेरापी समूह, पाँचौ तह फिजियोजेरापी असिष्टेण्ट पदको लिखित नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।५।६ लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, कमलपोखरी विज्ञापन नं. ११४१०-११४१३/०७२।७३ (खुला तथा समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, पाँचौ तह आयुर्वेद सहायक/कविराज पदको लिखित नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।५।६ लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, कमलपोखरीको विज्ञापन नं. ११४०९/०७२।७३ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, पाँचौ तह आयुर्वेद सहायक/कविराज पदको लिखित नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
1 2 3 4 5 6  Next   Last