लिखित नतिजा

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०७२।०१।२५ लोक सेवा आयोग¸ केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६५२२,१६५२६ र १६५२८/०७१-७२ उपसचिव वा सो सरह पदको पुनर्योगको सूचना । डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२।०१।१० लोक सेवा आयोग¸ केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७०९६-९७/०७१-७२ (खुला/समावेशी)¸ स्वास्थ्य, कन्सल्टेण्ट जनरल फिजिसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२।०१।१० लोक सेवा आयोग¸ केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७०९५/०७१-७२ (अा.प्र.)¸ स्वास्थ्य, कन्सल्टेण्ट जनरल फिजिसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२।०१।०९ लोक सेवा आयोग¸ केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७०९२, १७०९३, १७०९४/०७१-७२ (आ.प्र. तथा खुला)¸ स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न पदहरुकाे सूचना । डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२।०१।०९ लोक सेवा आयोग¸ केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७०९०/०७१-७२ (खुला)¸ स्वास्थ्य, प्रमुख कन्सल्टेण्ट डेन्टल सर्जन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२।०१।०८ लोक सेवा आयोग¸ केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७०८९/०७१-७२ (खुला)¸ स्वास्थ्य, प्रमुख अस्पताल नर्सिङ प्रशासक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२।०१।०८ लोक सेवा आयोग¸ केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७०८८/०७१-७२ (आ.प्र.)¸ स्वास्थ्य, प्रमुख अस्पताल नर्सिङ प्रशासक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२।०१।०८ लोक सेवा आयोग¸ केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७०८७/०७१-७२ (महिला)¸ स्वास्थ्य, प्रमुख कन्सल्टेण्ट प्याथाेलोजी पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२।०१।०८ लोक सेवा आयोग¸ केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७०८६/०७१-७२ (आ.प्र.)¸ स्वास्थ्य, प्रमुख कन्सल्टेण्ट प्याथाेलोजी पदको लिखित परीक्षाको नतिजा । डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२।०१।०७ लोक सेवा आयोग¸ केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७०८५/०७१-७२ (खुला)¸ स्वास्थ्य, प्रमुख कन्सल्टेण्ट मेडिकल जनरलिष्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा । डाउन्लोड गर्नुहोस
1 2 3 4 5 6  Next   Last