लिखित नतिजा

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०७२।०५।१८ लोक सेवा आयोग, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको विज्ञापन नं १०१०२-१०१०६/०७१।७२ (खुला/समावेशी) स्वास्थ्य सेवा, स्टाफ नर्स पदको लिखित परीक्षाको नतिजा । डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२।०५।१८ लोक सेवा आयोग,पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको विज्ञापन नं १०१०१/०७१।७२ (आ.प्र) स्वास्थ्य सेवा, स्टाफ नर्स पदको सूचना । डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२।०५।१६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७२९८-१७२९९/०७१।७२ (खुला/समावेशी) शिक्षा सेवा, सर्वेक्षण/पुरातत्व अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२।०५।१६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७२९६-१७२९७/०७१।७२ (खुला/समावेशी) शिक्षा सेवा, संग्रहालय अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२।०५।१६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७२९४-१७२९५/०७१।७२ (समावेशी) शिक्षा सेवा, पुस्तकालय अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२।०५।१५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७२९३/०७१।७२ (खुला/समावेशी) शिक्षा सेवा, पाठ्यक्रम विज्ञ/मनोविज्ञानवेत्ता पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२।०५।१५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७२९१-१७२९२/०७१।७२ (खुला/समावेशी) शिक्षा सेवा, प्रशिक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२।०५।१५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७२९०/०७१।७२ (खुला) शिक्षा सेवा, प्रशिक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२।०५।१५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७२८८-१७२८९/०७१।७२ (खुला/समावेशी) शिक्षा सेवा, प्रशिक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२।०५।१४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७२८२-१७२८७/०७१।७२ (खुला/समावेशी) शिक्षा सेवा, विद्यालय निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
1 2 3 4 5 6  Next   Last