लिखित नतिजा

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०७२।०४।१५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७२६३-१७२६७/०७१।७२ (खुला/समावेशी) विविध सेवा, कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२।०४।१४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७२५९-१७२६२/०७१।७२ (खुला/समावेशी) वन सेवा, स.व्य.अ./स.सं.स/स.अ. पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२।०४।१३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७२५८/०७१।७२ (खुला) वन सेवा, स.अ.अ./स.वै.अ. पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२।०४।१३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७२५३-१७२५७/०७१।७२ (खुला/समावेशी) वन सेवा, सहायक भू-संरक्षणा अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२।०४।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७२०२-/०७१।७२(मधेसी) इञ्जि सेवा, मेटेरियोलोजी समूह अन्तर्गत मेटेरियोलोजिष्ट पदको पुनर्योगको सूचना । डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२।०४।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७२५१-१७२५२/०७१।७२ (खुला/समावेशी) वन सेवा, सहायक वन अनुसन्धान अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२।०४।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७२४४-१७२५०/०७१।७२ (खुला/समावेशी) वन सेवा, सहायक वन अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२।०४।१० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७२४३/०७१।७२ (आ.ज.) कृषि सेवा, खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२।०४।१० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७२३९-१७२४२/०७१।७२ (खुला/समावेशी) कृषि सेवा, पशु चिकित्सक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२।०४।०८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७२३८/०७१।७२ (खुला) कृषि सेवा, माटो विज्ञ पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
1 2 3 4 5 6  Next   Last