लिखित नतिजा

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०७२।०३।१६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७१५४-१७१५९/०७१।७२ (खुला/समावेशी) इञ्जि सेवा, हाइवे उपसमूह, इञ्जिनियर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२।०३।१४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७१४७-१७१५३/०७१।७२ (खुला/समावेशी) इञ्जि सेवा, जनरल उपसमूह, इञ्जिनियर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२।०३।१३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७१४३-१७१४६/०७१।७२ (खुला/समावेशी) आ.यो.त. सेवा, तथ्याङ्क अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२।०२।२२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७१४२/०७१।७२ (खुला) स्वास्थ्य सेवा, औषधी व्यवस्थापक/गुण नियन्त्रक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२।०२।२२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७१४१/०७१।७२ (आ.प्र) स्वास्थ्य सेवा, औषधी व्यवस्थापक/गुण नियन्त्रक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२।०२।२२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७१४०/०७१।७२ (महिला) स्वास्थ्य सेवा, जनस्वास्थ्य प्रशासक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२।०२।२२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७१३९/०७१।७२ (आ.प्र) स्वास्थ्य सेवा, जनस्वास्थ्य प्रशासक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२।०२।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७१३४-१७१३८/०७१।७२ (आ.प्र/खुला/समावेशी) स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न पदको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२।०२।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७१३३/०७१।७२ (महिला) स्वास्थ्य सेवा, कन्सल्टेण्ट डेन्टल सर्जन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२।०२।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७१३२/०७१।७२ (आ.प्र) स्वास्थ्य सेवा, कन्सल्टेण्ट डेन्टल सर्जन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
1 2 3 4 5 6  Next   Last