लिखित नतिजा

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०७३।३।१३ पुनर्योग सम्बन्धमा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।३।९ संशोधित सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।३।९ संशोधित सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।३।७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको विज्ञापन नं. १७१२१/०७२।७३ (महिला), स्वास्थ्य सेवा, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रोइन्टोरोलोजिष्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।३।७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको विज्ञापन नं. १७१२०/०७२।७३ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रोइन्टोरोलोजिष्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।३।७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको विज्ञापन नं. १७११९/०७२।७३ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट चेष्ट डिजिज फिजिसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।३।७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको विज्ञापन नं. १७११८/०७२।७३ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट चेष्ट डिजिज फिजिसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।३।६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको विज्ञापन नं. १७११५-१७११६/०७२।७३ (खुला तथा समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।३।६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको विज्ञापन नं. १७११४/०७२।७३ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।३।६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको विज्ञापन नं. १७१११/०७२।७३ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
1 2 3 4 5 6  Next   Last