लिखित नतिजा

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०७१।०५।०४ प.क्षे.नि. पोखराको विज्ञापन नं. १२१७ देखि १२२१/०६९—७० (खुला तथा समावेशी), विविध सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, कम्प्युटर अपरेटर (प्रा.) पदको प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तरवार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना। डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०४।३० लोक सेवा आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. ३५२८/०७०-७१ शिक्षा, पुस्तकालय अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०४।३० लोक सेवा आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. ३५२७/०७०-७१ शिक्षा, शिक्षा प्र., शारीरिक शिक्षा, प्रशिक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०४।३० लोक सेवा आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. ३५२६/०७०-७१ शिक्षा, शिक्षा प्र., नेपाली, प्रशिक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०४।२९ लोक सेवा आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. ३५२५/०७०-७१ शिक्षा, शिक्षा प्र., अंग्रेजी, प्रशिक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०४।२९ लोक सेवा आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. ३५२४/०७०-७१ शिक्षा, शिक्षा प्र., सामाजिक शिक्षा, प्रशिक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०४।२९ लोक सेवा आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. ३५२२-३५२३/०७०-७१ शिक्षा, शिक्षा प्र., गणित, प्रशिक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०४।२८ लोक सेवा आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. ३५१९-३५२१/०७०-७१ शिक्षा, शिक्षा प्र., विज्ञान, प्रशिक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०४।२८ लोक सेवा आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. ३५१७-३५१८/०७०-७१ शिक्षा, विद्यालय निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७१।०४।२८ लोक सेवा आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. ३५१६/०७०-७१ विविध, रेखा विशेषज्ञ पदको लिखित परीक्षाको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
1 2 3 4 5 6  Next   Last