अपडेट

कार्यालय छनोट गर्नुहोस:
केन्द्रिय कार्यालयका विज्ञापन देखि सिफारिससम्मका सूचनाहरू

लोक सेवा आयोगमा आज

आ.व. का:
कूल विज्ञापन:

660

विज्ञापित कूल पदः

2609

२०७४ माघ ०२
आज म्याद रहेका विज्ञापनः

244

आज दोब्बर दस्तुर म्याद रहेका विज्ञापनः

1

आजका लिखित परीक्षा कार्यक्रमः

3

आजका अन्तर्वार्ता कार्यक्रमः

1

आज अपलोड भएका सिफारिसहरूः

1

लोक सेवा क्यालेन्डर
२०७४ माघ ०२
 वढुवा - राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी (आवश्यकता अनुसार)
 लिखित परीक्षा नतिजा - राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका पदहरूको खुला, आ.प्र. (पुष/माघ)
 लिखित परीक्षा सञ्चालन - राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका पदहरूको खुला, आ.प्र. (पुष/माघ)
 लिखित परीक्षा सञ्चालन - स्वास्थ्य सेवाका एघारौं र नवौं तहका पदहरूको खुला, आ.प्र. (पुष/माघ)
 प्रथम चरण परीक्षा सञ्चालन - रा.प. तृतीय श्रेणीका अप्राविधिक पदहरूको खुला र आ.प्र.
 प्रतिशत निर्धारण - रा.प. अनंकित प्रथम श्रेणीका प्राविधिक पदहरूको खुला र वढुवा
 प्रतिशत निर्धारण - स्वास्थ्य सेवाका पाँचौं तहका पदहरूको खुला, आ.प्र. र वढुवा
 

उमेश प्रसाद मैनाली
माननीय अध्यक्ष
 

विन्द्रा हाडा भट्टराई
माननीय सदस्य
 

डा. गोविन्द प्रसाद कुसुम
माननीय सदस्य

श्रीपुरुष ढकाल
माननीय सदस्य
 

अशोक कुमार झा
माननीय सदस्य

व्रह्म देव राय
माननीय सदस्य
 

कृष्ण चन्द्र झा
माननीय सदस्य
 


(महेन्द्र प्रसाद गुरागार्इं)

सचिव
 
लक्ष्मीविलास कोर्इराला
लक्ष्मी विलास कोइराला
सहसचिव
प्रवक्ता
०१-४७७१४०२
 
देवीप्रसाद सुवेदी
देवी प्रसाद सुवेदी
उपसचिव
सूचना अधिकारी
०१-४७७१३५५