अपडेट

कार्यालय छनोट गर्नुहोस:
केन्द्रिय कार्यालयका विज्ञापन देखि सिफारिससम्मका सूचनाहरू

लोक सेवा आयोगमा आज

आ.व. का:
कूल विज्ञापन:

1349

विज्ञापित कूल पदः

4407

२०७४ चैत्र ०७
आज म्याद रहेका विज्ञापनः

182

आज दोब्बर दस्तुर म्याद रहेका विज्ञापनः

0

आजका लिखित परीक्षा कार्यक्रमः

39

आजका अन्तर्वार्ता कार्यक्रमः

7

आज अपलोड भएका लिखित नतिजाहरु

10

आज अपलोड भएका सिफारिसहरूः

8

लोक सेवा क्यालेन्डर
२०७४ चैत्र ०७
 वढुवा - राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी (आवश्यकता अनुसार)
 अन्तवार्ता र सिफारिस - राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका पदहरूको खुला, आ.प्र. (फागुन/चैत्र)
 लिखित परीक्षा नतिजा - राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका पदहरूको खुला, आ.प्र. (फागुन/चैत्र)
 लिखित परीक्षा नतिजा - स्वास्थ्य सेवाका एघारौं र नवौं तहका पदहरूको खुला, आ.प्र. (फागुन/चैत्र)
 लिखित परीक्षा सञ्चालन - रा.प. तृतीय श्रेणीका अप्राविधिक पदहरूको खुला र आ.प्र.
 प्रतिशत निर्धारण - रा.प. अनंकित द्वितीय श्रेणीका प्राविधिक पदहरूको खुला र वढुवा
 प्रतिशत निर्धारण - स्वास्थ्य सेवाका चौथो तहका पदहरूको खला
 

उमेश प्रसाद मैनाली
माननीय अध्यक्ष
 

विन्द्रा हाडा भट्टराई
माननीय सदस्य
 

डा. गोविन्द प्रसाद कुसुम
माननीय सदस्य

श्रीपुरुष ढकाल
माननीय सदस्य
 

अशोक कुमार झा
माननीय सदस्य

व्रह्म देव राय
माननीय सदस्य
 

कृष्ण चन्द्र झा
माननीय सदस्य
 


(महेन्द्र प्रसाद गुरागार्इं)

सचिव
 
लक्ष्मी बिलास कोर्इराला
लक्ष्मी बिलास कोर्इराला
सहसचिव
प्रवक्ता
०१-४७७१४२९
 
देवीप्रसाद सुवेदी
देवी प्रसाद सुवेदी
उपसचिव
सूचना अधिकारी
०१-४७७१३५५