लिखित नतिजा

मिती विवरण अन्तर्वार्ता सुरू अन्तर्वार्ता अन्त
२०७४।१२।७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको बिज्ञापन नं १७०१४/०७४-७५(खुला),वन सेवा, वोटनी समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-01-04 2075-01-04 2018-03-21 17:13:07
२०७४।१२।७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको बिज्ञापन नं १७०१३/०७४-७५(आ.प्र.),वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेसन समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-01-03 2075-01-03 2018-03-21 17:11:39
२०७४।१२।७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको बिज्ञापन नं १७०१२/०७४-७५(आ.ज.),वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-01-02 2075-01-02 2018-03-21 17:09:51
२०७४।१२।६ केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६५३०-१६५३६/०७४-७५, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2018-03-21 12:16:05
२०७४।१२।६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको बिज्ञापन नं १७०११/०७४-७५(खुला),कृषि सेवा, भेटेरिनरी. समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2074-12-29 2074-12-30 2018-03-21 12:11:17
२०७४/१२।६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको बिज्ञापन नं १७०१०/०७४-७५(महिला),कृषि सेवा, बाली संरक्षण. समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2074-12-28 2074-12-28 2018-03-21 12:09:40
२०७४।१२।६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको बिज्ञापन नं १७००९/०७४-७५(आ.प्र.),कृषि सेवा, बाली विकास. समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2074-12-26 2074-12-27 2018-03-21 12:04:12
२०७४।१२।५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको बिज्ञापन नं १७००८/०७४-७५(आ.प्र.),कृषि सेवा, ला.पो.एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2074-12-25 2074-12-25 2018-03-19 18:00:59
२०७४।१२।५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको बिज्ञापन नं १७००७/०७४-७५(आ.प्र.),कृषि सेवा, कृषि प्रसार समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2074-12-23 2074-12-23 2018-03-19 17:58:37
२०७४/१२/४ पूर्व प्रकाशित सूचना नं. ६६६, ६६७ र ६६८ को अन्तर्वार्ता कार्यक्रम संशोधन सम्बन्धी सूचना 2074-12-18 2074-12-22 2018-03-19 17:54:22
२०७४/११/२९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको बिज्ञापन नं १७००६/०७४-७५(महिला),इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-03-14 13:55:24
२०७४।११।२९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको बिज्ञापन नं १७००५/०७४-७५(आ.प्र.),इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2074-12-19 2074-12-19 2018-03-14 13:01:09
२०७४/११/२९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको बिज्ञापन नं १७००४/०७४-७५(आ.प्र.),इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोपावर उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2074-12-18 2074-12-18 2018-03-14 12:32:50
२०७४।११।२० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको बिज्ञापन नं १७००३/०७४-७५(आ.प्र.),इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, वि.एण्ड आ. उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2074-12-06 2074-12-06 2018-03-11 14:02:18
२०७४।११।१८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको बिज्ञापन नं १७००२/०७४-७५(आ.प्र.),इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2074-12-05 2074-12-05 2018-03-02 16:30:00
२०७४।११।१८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको बिज्ञापन नं १७००१/०७४-७५(आ.प्र.),इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2074-12-04 2074-12-04 2018-03-02 16:28:32
२०७४/११/११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१६५३०-१६५३६/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) अप्राविधिक तर्फको शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-02-23 16:38:04
२०७४।९।२६ केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17278/073-74 स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, सातौँ तह, फार्मेसी अधिकृत पदको पुनर्योगको नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-01-12 10:07:04
२०७४।९।६ केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17095/072-73(खुला) स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेन्ट आयूर्वेद विज्ञ पदको लिखित नतिजा 2074-09-30 2074-09-30 2017-12-27 15:20:10
२०७४।९।६ केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17095/072-73(आ.प्र.) स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेन्ट आयूर्वेद विज्ञ पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-27 15:18:53
२०७४।८।२४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७२८२/०७३-७४(आ.ज.), स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल रेकर्डस् समूह, सातौं तह, मेडिकल रेकर्डर अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2074-09-30 2074-09-30 2017-12-14 14:36:40
२०७४।८।२४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७२७९-१७२८१/०७३-७४(खुला तथा समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, सातौं तह, फार्मेसी अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2074-09-28 2074-09-28 2017-12-14 14:24:48
२०७४।८।२४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७२७८/०७३-७४(आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, सातौं तह, फार्मेसी अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-14 14:18:26

अपडेट

सुचना

view more

बुलेटिन