सिफारिस

मिती बिज्ञापन नं. देखिने शीर्षक: फार्इल
२०७४।०८।२५ 13001/073-74 २०७४।०८।२५ - लोक सेवा आयोग, प.क्षे.नि. पोखराको वि.नं. १३००१-१३००७/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ समूह, पाँचौ तह, स्टाफ नर्स पदको सिफारिश तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सूची - Download PDF 2017-12-11 09:53:30
२०७४/८/२१ 11010/072-73 २०७४/८/२१ - लोक सेवा अायोग, सगरमाथा अञ्चल कार्यालय, खाेटाङ्गको वि.नं. ११०१०/०७२–७३ (मधेसी) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, सहायक चौथो तह, वैद्य पदमा बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2017-12-11 12:14:08
२०७४/०८/२६ 11557/072-73 २०७४/०८/२६ - लोक सेवा आयोग, म.क्षे.नि. नयाँ बानेश्वरको वि.नं. ११५५७/०७२-७३ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, चौथो तह, अ.हे.व. पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सूचना - Download PDF 2017-12-12 14:41:23
२०७४।०८।२६ 13008/073-74 २०७४।०८।२६ - पश्चिममाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय पोखराको बिज्ञापन नं 13008-13009/073-74,नेपाल स्वास्थ्य सेवा, प.हे.न. समूह, पाँचौ तह, पब्लिक हेल्थ नर्स पदको सिफारिश तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची - Download PDF 2017-12-13 10:40:27
२०७४।०८।२६ 13010/073-74 २०७४।०८।२६ - पश्चिममाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय पोखराको बिज्ञापन नं 13010/073-74,डेण्टल हाइजिनिष्ट, स्वास्थ्य, डेण्टिष्ट्री पदको सिफरिस - Download PDF