स्थानीय तहको परीक्षा कार्यक्रम

मिति सुचनाहरु
2076/3/31 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, खलङ्गा, जुम्लाको वि. नं. १५४१३/०७५-७६ (खुला), स्थानीय तहको प्राविधिकतर्फ विविध सेवा, चौंथो तह, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।
2076/3/31 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, खलङ्गा, जुम्लाको वि. नं. १५४०६/०७५-७६ (खुला), स्थानीय तहको प्राविधिकतर्फ विविध सेवा, पाँचौं तह, महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।
2076/3/29 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, खलङ्गा, जुम्लाको वि. नं. १५४०२/०७५-७६ (खुला), स्थानीय तहको शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, अधिकृत पद (प्राविधिक), छैठौं तहको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।
2076/3/29 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, खलङ्गा, जुम्लाको वि. नं. १५४०१/०७५-७६ (खुला), स्थानीय तहको ईन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, ईन्जिनियर पद (प्राविधिक), छैठौं तहको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।
2076/3/27 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, खलङ्गा, जुम्लाको वि. नं. १५३६२-१५३६५/०७५-७६ (खुला/समावेशी), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत स्थानीय तहको सहायकस्तर चौथो तह (अप्राविधिक) को परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।
2076/3/27 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, खलङ्गा, जुम्लाको वि. नं. १५३५९-१५३६१/०७५-७६ (खुला/समावेशी), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत स्थानीय तहको सहायकस्तर पाँचौ तह (अप्राविधिक) को परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।
2076/03/25 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, खलङ्गा, जुम्लाको वि.नं. १५३५७-१५३५८/०७५-७६ (खुला/समावेशी), छैठौं तहको अधिकृत/आ.ले.प. अधिकृत (अप्राविधिक) पदको परीक्षा भवन कायम गरीएको सूचना ।
2076/03/24 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलको स्थानीय तह अन्तर्गत सम्पूर्ण प्राविधिक पदहरुको प्रथमचरणको लिखित परीक्षा दिक्तेल परीक्षा केन्द्र राखी Online मार्फत दरखास्त फारम स्वीकृत भएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
2076/03/26 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालय, इलामले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको पाँचाैँ तह (प्राविधिक) महिला विकास निरीक्षक र सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2076/03/26 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग,इलाम कार्यालय, इलामले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको वि.नं. १०६११-१०६१३/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) एकिकृत (प्रशासन, लेखा), सहायक चौथो तहको पदका लागि Online बाट दरखास्त स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरूकाे प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गर
2076/03/26 2019-07-09 17:18:43
पोखरा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको वि.नं. १२८६३-१२८६४/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी), एकीकृत, छैठौं तह, अधिकृत/लेखा अधिकृत/आ.ले.प. अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/03/26 2019-07-09 17:18:43
पोखरा कार्यालयले संचालन गर्ने स्थानीय तहको वि.नं. १२८६५-१२८६७/०७५-०७६ (खुला तथा समावेशी) एकीकृत (प्रशासन/लेखा/आ.ले.प.)¸ पाँचौ तह¸ सहायक/लेखापाल/आ.ले.प. सहायक (अप्राविधिक) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/03/26 2019-07-09 17:18:43
पोखरा कार्यालयले संचालन गर्ने स्थानीय तहको वि.नं. १२८६८-१२८७०/०७५-०७६ (खुला तथा समावेशी) एकीकृत (प्रशासन/लेखा/आ.ले.प.)¸ चौथो तह¸ सहायक/सह-लेखापाल/आ.ले.प. सहायक (अप्राविधिक) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/03/26 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग,इलाम कार्यालय, इलामले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको वि.नं. १०६०८-१०६१०/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) एकिकृत (प्रशासन, लेखा, आ.ले.प.), सहायक पाचौँ तहको पदका लागि Online बाट दरखास्त स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरूकाे प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भ
2076/03/28 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत उपकेन्द्र हुम्ला र डोल्पामा परीक्षा केन्द्र राखि स्थानिय तहका विभिन्न पदहरुमा दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/04/01 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले सञ्चालन गर्ने वि.नं. १३९०७-१३९०९/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, ५ तह, सब-इञ्जिनियर पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/04/01 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले सञ्चालन गर्ने वि.नं. १३९०४/०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, ६ तह, कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/04/01 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले सञ्चालन गर्ने वि.नं. १३९०५/०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, ६ तह, वातावरण इञ्जिनियर पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/04/01 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले सञ्चालन गर्ने वि.नं. १३९२२/०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, ४ तह, सहायक महिला विकास निरीक्षकपदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/04/01 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको कम्प्यूटर अधिकृत पदको जलेश्वर, लहान र बीरगंज परीक्षा केन्द्रको प्रथम चरणको परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/04/01 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको कम्प्यूटर ईन्जिनियर पदको जलेश्वर, लहान र बीरगंज परीक्षा केन्द्रको प्रथम चरणको परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/04/01 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको वातावरण निरिक्षक पदको जलेश्वर र बीरगंज परीक्षा केन्द्रको प्रथम चरणको परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/04/01 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको वातावरण ईन्जिनियर पदको जलेश्वर परीक्षा केन्द्रको प्रथम चरणको परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/04/01 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको सहायक महिला विकास निरिक्षक पदको जलेश्वर, लहान र बीरगंज परीक्षा केन्द्रको प्रथम चरणको परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/03/31 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको महिला विकास निरिक्षक पदको जलेश्वर, लहान र बीरगंज परीक्षा केन्द्रको प्रथम चरणको परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/03/31 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको शिक्षा सेवाको अधिकृत पदको जलेश्वर, लहान र बीरगंज परीक्षा केन्द्रको प्रथम चरणको परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/03/31 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको नापी अधिकृत पदको जलेश्वर, लहान र बीरगंज परीक्षा केन्द्रको प्रथम चरणको परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/03/31 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको ईन्जिनियरिङ्ग सेवा, ईन्जिनियर (सिभिल) पदको लहान र बीरगंज परीक्षा केन्द्रको प्रथम चरणको परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/03/31 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको ईन्जिनियरिङ्ग सेवा, ईन्जिनियर (सिभिल तथा विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट) पदको जलेश्वर परीक्षा केन्द्रको प्रथम चरणको परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७६।०३।२४ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलले संचालन गर्ने स्थानीय तह अन्तर्गत सम्पूर्ण प्राविधिक (छैटौं, पाँचौ र चौथाे तह) पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७६/०३/३० 2019-07-09 17:18:43
लोकसेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको महिला विकास तर्फ ( विज्ञापन नं. नं.१६३५९/०७५-७६ र १६३६९/०७५-७६) विविध सेवा, पाँचौ तह, महिला विकास निरीक्षक र चौथो तह,सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको प्रथमचरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन सम्वन्धी सूचना ।
2076/03/30 2019-07-09 17:18:43
काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको वि.नं. १२००१/०७५-७६ (खुला) र वि.नं. १२००२/०७५-७६ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह र बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूहको इञ्जिनियर पदको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको संशोधित सूचना
२०७६।०३।३० 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयले संचालन गर्ने वि.नं. १२९६७/०७५-०७६ (खुला) विविध सेवा, चौथो तह, सहायक महिला विकास निरिक्षक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
२०७६।०३।३० 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयले संचालन गर्ने वि.नं. १२९५८ /०७५-०७६ (खुला) विविध सेवा, पाँचौ तह, महिला विकास निरिक्षक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
2076/02/29 2019-07-09 17:18:43
काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको वि.नं. १२०१६/०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, चौथो तह, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076-03-29 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग,हेटौंडा कार्यालयको विज्ञापन नं. 12553/075-76 (खुला ), छैठौ तह , विविध सेवा, वातावरण ईन्जिनियर पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
2076-03-29 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग,हेटौंडा कार्यालयको विज्ञापन नं. 12554/075-76 (खुला), छैठौ तह , सेवा शिक्षा , समूह शिक्षा प्रशासन, अधिकृत पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
2076-03-29 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग,हेटौंडा कार्यालयको विज्ञापन नं. 12566/075-76 (खुला ), चौथो तह , विविध सेवा, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
2076-03-29 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग,हेटौंडा कार्यालयको विज्ञापन नं. 12551/075-76(खुला) र 12552/075-76(खुला),छैठौ तह ,सेवा इन्जिनियरिङ्ग,समूह सिभिल र सेवा इन्जिनियरिङ्ग,समूह सिभिल उप-समूह विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट, ईन्जिनियर पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन
२०७६/०३/२९ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालय, इलामले सञ्चालन गर्ने अधिकृत छैठौ तह (प्राविधिक) का विभिन्न पदहरूको प्रथम चरणको प्रतियोगित्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७६8/०३/२६ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग,इलाम कार्यालय, इलामले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको वि.नं. १०६०८-१०६१०/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) एकिकृत (प्रशासन, लेखा, आ.ले.प.), सहायक पाचौँ तहको पदकाे प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७६/०३/२६ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग,इलाम कार्यालय, इलामको वि.नं. १०६०६-१०६०७/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) एकिकृत (प्रशासन, लेखा, आ.ले.प.), छैठौँ तह अधिकृत/आ.ले.प. अधिकृत पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७६/०३/२६ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग,इलाम कार्यालय, इलामले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको वि.नं. १०६११-१०६१३/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) एकिकृत (प्रशासन, लेखा), सहायक चौथो तहको पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७६/०३/२९ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालय, इलामले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको पाँचाैँ तह (प्राविधिक) महिला विकास निरीक्षक र चौथाे तह सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७६/०३/२९ 2019-07-09 17:18:43
लाेक सेवा आयाेग दाङ कार्यालयबाट संचालन हुने वि.नं.१४४५८/०७६-७६(खुला), इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, वि.ए.आ. उपसमूह छैठौं तह, इन्जिनियर पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन संशोधन गरिएको सूचना ।
२०७६।३।२९ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, दिपायलको वि. नं. १५८०६ र १५८१५/०७५-०७६ (खुला), विविध सेवा, पाँचौ तह, महिला विकास निरीक्षक तथा चौथो तह, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
२०७६/०३/२८ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग दाङ कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १४४७४/०७५-७६(खुला), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, पाँचौ तह, प्राविधिक सहायक(प्राविधिक)पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७६/०३/२८ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग दाङ कार्यालयबाट स्थानिय तहका विभिन्न पदहरुको पाँचौ र चौथो तह(प्राविधिक)मा दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७६/०३/२८ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग दाङ कार्यालयबाट अधिकृत छैठौ तह (प्राविधिक) का विभिन्न पदहरूको लागि Online बाट दरखास्त स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरूको प्रथम चरणको प्रतियोगित्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७६।०३।२८ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयले संचालन गर्ने वि.नं. १२९५३/०७५-०७६ (खुला), शिक्षा सेवा¸ शिक्षा प्रशासन समूह¸ छैठौं तह अधिकृत (प्राविधिक) पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
२०७६।०३।२८ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयले संचालन गर्ने वि.नं. १२९५१ र १२९५२/०७५-०७६ (खुला), इञ्जिनियरिङ सेवा¸ सिभिल र वि. एण्ड. आर्क. समूह छैठौं तह इञ्जिनियर (प्राविधिक) पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
२०७६।३।२८ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, दिपयालको वि. नं. १५८०१-८०२/०७५-०७६ (खुला), इञ्जि सेवा, सिभिल समुह, छैटौ तह, इञ्जिनियर तथा शिक्षा प्रशासन छैटौ तह, अधिकृत पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
२०७६/०३/२८ 2019-07-09 17:18:43
लोकसेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको विज्ञापन नं.१६३५३/०७५-७६(खुला) शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह छैठौ तह (प्राविधिक) अधिकृत पदको प्रथमचरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७६/०३/२८ 2019-07-09 17:18:43
लोकसेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको विज्ञापन नं.१६३५१-१६३५२/०७५-७६(खुला) इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह र विल्डिङ्ग एन्ड आर्किटेक्ट उपसमूह छैठौ तह (प्राविधिक)इन्जीनियर पदको प्रथमचरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2076/03/27 2019-07-09 17:18:43
बुटवल कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको वि.नं. १३९०१-१३९०३/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह तथा विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, तह ६, इञ्जिनियर पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरीएको सूचना
2076/03/27 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको वि.नं. १३९०६/०७५-७६ (खुला), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, तह ६ (प्राविधिक), अधिकृत पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरीएको सूचना
2076/03/27 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको वि.नं. १३९१२/०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, तह ५ (प्राविधिक), महिला विकास निरीक्षक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरीएको सूचना
2076/03/27 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको वि.नं. १३८१९-१३८२२/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, सा.प्र./लेखा समूह, ४ तह (अप्राविधिक), सहायक/सहलेखापाल पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरीएको सूचना
2076/03/27 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको तथ्याङ्क अधिकृत पदको लागि जलेश्वर, लहान र बीरगंज परीक्षा केन्द्र राख्ने उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076-3-26 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाले संचालन गर्ने स्थानीय तहकाे ५ र ४ तह, महिला विकास निरीक्षक र सहायक महिला विकास निरीक्षक (प्राविधिक) पदहरुको प्रथम चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076-03-26 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाले संचालन गर्ने स्थानीय तहकाे ६ तह, अधिकृत (प्राविधिक) पदहरुको प्रथम चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७६।०३।२० 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलको वि. नं. १०९५७/०७५-०७६ अधिकृत छैटाैं तह, वि‍.नं. १०९५८-१०९६०।०७५-७६ सहायक पाँचाै तह र वि.नं. १०९६१-१०९६३।०७५-७६ सहायक चाैथाे तह (अप्राविधिक) को प्रथमचरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन तोकिएको सूचना
२०७६/०३/२६ 2019-07-09 17:18:43
लोकसेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको विज्ञापन नं.१६३१३-१६३१५/०७५-७६(खुला र समावेशी) चौथो तह सहायकस्तर (प्रशासन , लेखा) सहायक/सह लेखापाल/ (अप्राविधिक) पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन सम्वन्धी सूचना ।
२०७६/०३/२६ 2019-07-09 17:18:43
लोकसेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको विज्ञापन नं.१६३१०-१६३१२/०७५-७६(खुला र समावेशी) पाँचौ तह सहायकस्तर (प्रशासन , लेखा) सहायक/लेखापाल/लेखा सहायक/आ.ले.प.सहायक (अप्राविधिक) पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन सम्वन्धी सूचना। ।
२०७६/०३/२५ 2019-07-09 17:18:43
लोकसेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको विज्ञापन नं.१६३०८-१६३०९/०७५-७६(खुला, महिला) छैठौ तह अधिकृत (प्रशासन , लेखा) /आ.ले.प.अधिकृत (अप्राविधिक) पदमा online दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको प्रथमचरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन सम्वन्धी सूचना। ।
2076/03/26 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको वि.नं. १३८१६-१३८१८/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन र लेखा समूह, पाँचौं तह, सहायक/लेखापाल/लेखा सहायक/आ.ले.प. सहायक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/03/26 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको वि.नं. १३८१४-१३८१५/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन र लेखा समूह, छैठौं तह, अधिकृत/आ.ले.प. अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/03/26 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको महिला विकास अधिकृत पदको लागि जलेश्वर, लहान र बीरगंज परीक्षा केन्द्र राख्ने सबै उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७६।०३।२६ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १४४२१-१४४२३/०७५-७६(खुला तथा समावेशी), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत चौथो तह, सहायक (अप्राविधिक)पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७६।३।२६ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, दिपयालको वि. नं. १५७११-७१९/०७५-०७६ (खुला/समावेशी), एकीकृत तथा संयुक्त, अधिकृत छैटौ तह, सहायक पाँचौं तह, सहायक चौथो तहको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
2076/03/25 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको अधिकृत स्तर छैठौं तह (अप्राविधिक), सहायक स्तर पाचौं तह (अप्राविधिक) र चौथो तह (अप्राविधिक) को बीरगंज परीक्षा केन्द्र राख्ने उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2073/03/26 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोगबाट स्थानीय तहका लागि भएको विज्ञापन अन्तर्गत बागलुङ कार्यालयले सञ्चालन गर्ने छैठौंदेखि चौथो तहसम्मका विभिन्न सेवा, समूह र पदहरुको परीक्षा भवन निर्धारण गरिएको सम्बन्धी सूचना
२०७६-०३-२६ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 12510-12513/075-76 (खुला तथा समावेशी), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत चौथो तह , सहायक /लेखा सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2076/03/25 2019-07-09 17:18:43
काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको वि.नं. १२००३/०७५-७६ (खुला), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/03/25 2019-07-09 17:18:43
काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको वि.नं. ११९२१-११९२४/०७५-७६ (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन र लेखा समूह, चौथो तह, सहायक/सह-लेखापाल पदको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/03/25 2019-07-09 17:18:43
काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको वि.नं. ११९१८-११९२०/०७५-७६ (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन र लेखा समूह, पाँचौं तह, सहायक/लेखापाल/लेखा सहायक/आ.ले.प. सहायक पदको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/03/25 2019-07-09 17:18:43
काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको वि.नं. ११९१७/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन र लेखा समूह, छैठौं तह, अधिकृत/आ.ले.प. अधिकृत पदको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७६।०३।२५ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १४४१६-१४४२०/०७५-७६(खुला तथा समावेशी), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत पाँचौ तह, सहायक/लेखापाल/लेखा सहायक/आन्तरिक लेखा परीक्षक(अप्राविधिक)पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2076/03/25 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको अधिकृत स्तर छैठौं तह (अप्राविधिक), सहायक स्तर पाचौं तह (अप्राविधिक) र चौथो तह (अप्राविधिक) को लहान परीक्षा केन्द्र राख्ने उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/03/25 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको अधिकृत स्तर छैठौं तह (अप्राविधिक), सहायक स्तर पाचौं तह (अप्राविधिक) र चौथो तह (अप्राविधिक) को जलेश्वर परीक्षा केन्द्र राख्ने उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076-3-25 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले संचालन गर्ने वि.नं. १००२७-१००३० /२०७५-७६, तह ४, सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन सम्बन्धी सूचना
2076-3-25 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले संचालन गर्ने वि.नं. १००२२-१००२६ /२०७५-७६, तह ५, सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन सम्बन्धी सूचना
2076-3-25 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग धनकुटाले संचालन गर्ने वि.नं. १००१५-१००२१ /२०७५-७६, तह ६ अधिकृत पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन
२०७६-०३-२५ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 12507-12509/075-76 (खुला तथा समावेशी), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत पाँचौ तह , सहायक /लेखा सहायक/आ.ले.प. सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७६-०३-२५ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 12505-12506/075-76 (खुला तथा समावेशी), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत छैठौ तह ,अधिकृत / आ.ले.प. अधिकृत पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७६।०३।२४ 2019-07-09 17:18:43
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १४४०९-१४४१५/०७५-७६(खुला तथा समावेशी), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत छैठौं तह, अधिकृत/आ.ले.प. अधिकृत(अप्राविधिक)पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।

अपडेट

सुचना

view more

बुलेटिन