स्थानीय तहमा सिफारिस

मिति सुचनाहरु
२०७६/१०/१० 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको वि.नं. १४४१६/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, आ.ले.प. समूह, तह ५, आ.ले.प.सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
2076/10/09 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १५८०१/०७५-७६ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७६/१०/०९ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको वि.नं. १४४१६/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सा.प्र. समूह, तह ५, सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
२०७६।१०।०८ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ्ग कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १४४६३/०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, छैठौं तह, वातावरण निरीक्षक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।१०।०८ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. ११४११/०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, छैठौं तह, महिला विकास अधिकृत पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।१०।०८ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १०१११/०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, छैठौं तह, महिला विकास अधिकृत पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।१०।०८ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १३९०४/०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, छैठौं तह, कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।१०।०८ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. ११४१०/०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, छैठौं तह, कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/10/08 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको वि.नं. १२८६५/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, पाँचौ तह, सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
2076/10/07 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको विज्ञापन नं. १४७६२/०७५-७६ (खुला), स्थानी तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, लेखा समूह, पाँचौ तह, आलेप पदको बैकल्पिक सिफारीश सम्बन्धि सूचना ।।
2076/10/07 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ्ग कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १४४६२/०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, छैठौं तह, वातावरण इञ्जिनियर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/10/07 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. ११४१३/०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, छैठौं तह, वातावरण निरीक्षक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/10/07 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १०११३/०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, छैठौं तह, वातावरण निरीक्षक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/10/07 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १३९०५/०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, छैठौं तह, वातावरण इञ्जिनियर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/10/07 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १२५५३/०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, छैठौं तह, वातावरण इञ्जिनियर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/10/07 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. ११४१२/०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, छैठौं तह, वातावरण इञ्जिनियर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/10/07 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १०११२/०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, छैठौं तह, वातावरण इञ्जिनियर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/10/07 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १०११०/०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, छैठौं तह, कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७६/१०/०७ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको वि.नं. १४४१६/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, लेखा समूह तह ५, सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
2076/10/06 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ्ग कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १४४६०/०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, छैठौं तह, कम्प्युटर अधिकृत पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/10/06 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. ११४०९/०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, छैठौं तह, कम्प्युटर अधिकृत पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७६/१०/०६ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको वि.नं. १४४१६/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह तह ५, सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
2076/10/03 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १०१०९/०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, छैठौं तह, कम्प्युटर अधिकृत पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।१०।०२ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ्ग कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १४४५९/०७५-७६ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, छैठौं तह, नापी अधिकृत पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/10/02 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. ११४०८/०७५-७६ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, छैठौं तह, नापी अधिकृत पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।१०।०१ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १०१०८/०७५-७६ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, छैठौं तह, नापी अधिकृत पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।१०।०१ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १६३५२/०७५-७६ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/10/01 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ्ग कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १४४५८/०७५-७६ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/09/29 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग दाङ्ग कार्यालयको स्थानीय तह अन्‍तर्गत विज्ञापन नम्बर १४४०८/०७५-७६ (खुला), न्याय सेवा, कानून समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदमा वैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/09/29 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १३९०३/०७५-७६ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/09/29 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १२९५२/०७५-७६ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७६/०९/२९ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग,महेन्द्रनगर कार्यालय,महेन्द्रनगर कञ्चनपुरको स्थानीय तहको बिज्ञापन नं.१६३१०/२०७५-७६(खुला)अनुसार प्रशासन सेवा, सा.प्र. समुह, तह ५, सहायक पदमा बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्वन्धी सूचना ।
२०७६।०९।२९ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर ११३२१/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, पाँचौ तह, सहायक पदमा वैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।०९।२८ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १२५५२/०७५-७६ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।०९।२८ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १२००२/०७५-७६ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/09/29 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. ११४०७/०७५-७६ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/09/27 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १०६५२/०७५-७६ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/09/27 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग बुटवल कार्यालयको स्थानीय तह अन्‍तर्गत विज्ञापन नम्बर १३८१४/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदमा वैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/09/27 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको वि.नं. १२८६५/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, पाँचौ तह, सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
2076/09/27 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको वि.नं. १२८६५/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, पाँचौ तह, सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
2076/09/26 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १०१०७/०७५-७६ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/09/24 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १६३५१/०७५-७६ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/09/24 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग बुटवल कार्यालयको स्थानीय तह अन्‍तर्गत विज्ञापन नम्बर १३८१४/७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदमा वैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/09/24 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग काठमाडौं कार्यालयको स्थानीय तह अन्‍तर्गत विज्ञापन नम्बर ११९१७/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन/लेखा समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदमा वैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/09/24 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयको स्थानीय तह अन्‍तर्गत विज्ञापन नम्बर ११३१६/७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदमा वैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/09/23 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १५४०१/०७५-७६ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/09/22 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १४८५१/०७५-७६ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।०९।२२ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको वि.नं. १३८१६/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सा.प्र./लेखा समूह तह ५, सहायक/आ.ले.प.सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
2076/09/22 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको वि.नं. 14762/075-76(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सा.प्र. समूह तह 5, सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।०९।२२ 2019-07-09 18:59:23
पोखरा कार्यालयको वि.नं. १२८६८-१२८७०/०७५-७६(खुला, समावेशी) स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, विभिन्न समूह, चौथो तह, सहायक पदमा उम्मेदवार सिफारिश तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना।
२०७६।०९।२१ 2019-07-09 18:59:23
काठमाडौं कार्यालयको वि..नं. ११९२१-११९२४/०७५-७६(खुला, समावेशी) स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, विभिन्न समूह, चौथो तह, सहायक पदमा सिफारिश भएका उमेदवारहरुको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची ।
२०७६।०९।२१ 2019-07-09 18:59:23
काठमाडौं कार्यालयको वि..नं. ११९२४/०७५-७६ मधेशी) स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, चौथो तह, सहायक पदको सिफारिशसम्बन्धी सूचना ।
२०७६।०९।२१ 2019-07-09 18:59:23
काठमाडौं कार्यालयको वि..नं. ११९२३/०७५-७६ (आ‍‍‍.ज.) स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, चौथो तह, सहायक पदको सिफारिशसम्बन्धी सूचना ।
२०७६।०९।२१ 2019-07-09 18:59:23
काठमाडौं कार्यालयको वि..नं. ११९२२/०७५-७६ (महिला) स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, चौथो तह, सहायक पदको सिफारिशसम्बन्धी सूचना ।
२०७६।०९।२१ 2019-07-09 18:59:23
काठमाडौं कार्यालयको वि..नं. ११९२१/०७५-७६ (खुला) स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, विभिन्न समूह, चौथो तह, सहायक पदको सिफारिशसम्बन्धी सूचना ।
2076/09/21 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ्ग कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको विज्ञापन नं. १४४५२।०७५-७६(खुला), १४४५३।०७५-७६(महिला), १४४५४।०७५-७६(आ.ज.), १४४५५।०७५-७६(मधेशी) र १४४५६।०७५-७६(दलित), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/09/20 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १२००१/०७५-७६ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076-09-20 2019-07-09 18:59:23
जलेश्वर कार्यालयको वि.नं.११३२६-११३२८/०७५-७६(खुला,समावेशी), तह ४, सहायक स्तर पदको सिफारिस
2076/09/19 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग बागलुङ कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १३४५८-१३४६०/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, सा.प्र. समूह, चौथो तह, सहायक पदको सिफारिस तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना
२०७६।०९।१९ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत वि.नं. १०९६१-१०९६३।०७५-७६(खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रसाशन सेवा, सा.प्र./लेखा समुह, चौथो तह, सहायक/सहलेखापाल पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।०९।१९ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत वि.नं. १०९६३।०७५-७६(आ.ज.), प्रसाशन सेवा, सा.प्र./लेखा समुह, चौथो तह, सहायक/सहलेखापाल पदको सिफारिश सम्बन्धि सूचना ।
२०७६।०९।१९ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत वि.नं. १०९६२।०७५-७६(महिला), प्रसाशन सेवा, सा.प्र./लेखा समुह, चौथो तह, सहायक/सहलेखापाल पदको सिफारिश सम्बन्धि सूचना ।
२०७६।०९।१९ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत वि.नं. १०९६१।०७५-७६(खुला), प्रसाशन सेवा, सा.प्र./लेखा समुह, चौथो तह, सहायक/सहलेखापाल पदको सिफारिश सम्बन्धि सूचना ।
२०७६।०९।१८ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत वि.नं. १५७१६-७१९।०७५-७६(खुला तथा समावेशी), सहायक चौथो तह, प्रसाशन सेवा, सा.प्र./लेखा समुह, सहायक पदको सिफारिश सम्बन्धि सूचना ।
२०७६/०९/१८ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत वि.नं. १४४२१-१४४२३।०७५-७६(खुला तथा समावेशी), सहायक चौथो तह, प्रसाशन सेवा, सा.प्र./लेखा समुह, सहायक पदको सिफारिश सम्बन्धि सूचना ।
2076/09/18 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १३९०१/०७५-७६ (खुला) र १३९०२/०७५-७६ (महिला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076-9-17 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाको वि.नं. १००२७-१००३०/२०७५।७६ (खुला/समावेशी) स्थानीय निकाय अन्तरगत सहायक पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना
2076/09/17 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बाग्लुङ्ग कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १३५०१/०७५-७६ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076-09-17 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको स्थानीय निकाय अन्तर्गत वि.नं. १२५१०-१२५१३/०७५-७६(खुला तथा समावेशी), चौथो तह (अप्राविधिक ) प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन/लेखा समूह, सहायक पदको सिफारिश सम्बन्धि सूचना
२०७६/०९/१७ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको वि.नं. १४४१७/०७५-७६(महिला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह तह ५, सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
२०७६।०९।१७ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको स्थानीय तहको वि.नं.१३८१९-१३८२२/०७५-०७६ (खुला/समावेशी) प्रशासन सेवा, सा.प्र./लेखा समुह, चौथो तह, सहायक/सहलेखापाल पदमा एकमुष्ट सिफारिस सम्बन्धी सूचना
२०७६।०९।१७ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको स्थानीय तहको वि.नं.१३८२२/०७५-०७६ (मधेशी) प्रशासन सेवा, सा.प्र.समुह, चौथो तह, सहायक पदमा उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना
२०७६।०९।१७ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको स्थानीय तहको वि.नं.१३८२१/०७५-०७६ (आदिवासी जनजाती) प्रशासन सेवा, सा.प्र.समुह, चौथो तह, सहायक पदमा उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना
२०७६।०९।१७ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको स्थानीय तहको वि.नं.१३८२०/०७५-०७६ (महिला) प्रशासन सेवा, सा.प्र.समुह, चौथो तह, सहायक पदमा उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना
२०७६।०९।१७ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको स्थानीय तहको वि.नं.१३८१९/०७५-०७६ (खुला) प्रशासन सेवा, सा.प्र./लेखा समुह, चौथो तह, सहायक/सहलेखापाल पदमा उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना
2076/09/16 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १२९५१/०७५-७६ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/09/16 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको वि.नं. 14765-68(075-76), स्थानीय तह (खुला/समावेशी), तह 4, सहायक पदको सिफारिस एवंम् वैकल्पिक उम्मेदवार सम्बन्धी सूचना ।
२०७६/०९/१६ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय,महेन्द्रनगर कञ्चनपुरको स्थानीय तहको बिज्ञापन नं.१६३१३-१६३१५/२०७५-७६(खुला र समावेशी)अनुसार प्रशासन सेवा, सा.प्र. /लेखा समुह, तह ४ (अप्राविधिक) सहायक/सह-लेखापाल पदमा उम्मेदवार सिफारिस सम्वन्धी सूचना ।
2076/09/15 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १२५५१/०७५-७६ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७६/०९/१४ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १५३६२-१५३६५/०७५-७६ (खुला/समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, सहायक पद, चौथो तहको एकमुष्ट सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/09/14 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको वि.नं. १२८६५/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, पाँचौ तह, सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
२०७६/०९/१४ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको वि.नं. १४४१६/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह तह ५, सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
२०७६/०९/१३ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग इलाम कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १०६११-१०६१३/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, सा.प्र./लेखा समूह, सहायक चौथो तहको सिफारिस तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना।
२०७६।०९।११ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं.११४०२/०७५-७६ (खुला), ११४०४/०७५-७६ (आज), ११४०५/०७५-७६ (मधेशी) र ११४०६/०७५-७६ (दलित), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको सिफारिस तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना ।
2076/09/11 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको वि.नं. 14762/075-76(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सा.प्र. समूह तह 5, सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।
२०७६/०९/१० 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको वि.नं. १४४१६/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, लेखा समूह तह ५, सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
२०७६।०९।११ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको वि.नं. १३८१६/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, लेखा समूह तह ५, आ.ले.प.सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
२०७६।०९।१० 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं.१०१०२/०७५-७६ (खुला), १०१०३/०७५-७६ (महिला), १०१०४/०७५-७६ (आज), १०१०५/०७५-७६ (मधेशी) र १०१०६/०७५-७६ (दलित), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।०९।१० 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग खोटाङ कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १०९५८/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, पाँचौं तह, लेखा सहायक / लेखापाल पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
२०७६।०९।१० 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको वि.नं. १३८१६/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सा.प्र. समूह तह ५, सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
2076/09/10 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग बागलुङ कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १३४५६/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, पाँचौं तह, आ.ले.प. सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना
2076/09/09 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, खोटाङ्ग कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. ११००१/०७५-७६ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/09/09 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको वि.नं. 14762/075-76(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सा.प्र. समूह तह 5, सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।
2076/09/08 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १०६५१/०७५-७६ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।०९।०८ 2019-07-09 18:59:23
काठमाडौं कार्यालयको वि..नं. ११९१८/०७५-७६ (खुला) स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, पाँचौ तह, सहायक पदमा बैकल्पिक उमेदवार सिफारिशसम्बन्धी सूचना ।
२०७६/०९/०७ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय,महेन्द्रनगर कञ्चनपुरको स्थानिय तहको बिज्ञापन नं.१६३१०-१६३१२/२०७५-७६(खुला र समावेशी) अनुसार प्रशासन सेवा सा.प्र. /लेखा समुह, तह ५ (अप्राविधिक) सहायक/लेखा सहायक/लेखापाल/आ.ले.प.सहायक पदमा उम्मेदवार सिफारिस सम्वन्धी सूचना ।
२०७६।०९।०७ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोगको बुटवल कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १३८१६/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, पाँचौ तह, लेखासहायक पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश ।
2076/09/07 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ्ग कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १४४५१/०७५-७६ (खुला), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, छैठौं तह, तथ्याङ्क अधिकृत पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/09/07 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. ११४०१/०७५-७६ (खुला), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, छैठौं तह, तथ्याङ्क अधिकृत पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/09/07 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १०१०१/०७५-७६ (खुला), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, छैठौं तह, तथ्याङ्क अधिकृत पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७६/०९/०६ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १६३०८/०७५-७६ (खुला) र १६३०९/०७५-७६ (महिला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन/लेखा समूह छैठौं तह अधिकृत/आ.ले.प. अधिकृत पदको सिफारिस र एकमूष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचनाहरू ।
२०७६।०९।०६ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग खोटाङ कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १०९५८/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, पाँचौं तह, लेखा सहायक / लेखापाल पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
२०७६/०९/०५ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १५३५९-१५३६१/०७५-७६ (खुला/समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन/लेखा समूह, सहायक/लेखा सहायक/आ.ले.प. सहायक पद, पाँचौ तहको एकमुष्ट सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।०९।०४ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको वि.नं. 1५७१३-१५/७५-७६ (खुला/समावेशी) ५ तह, सहायक (अप्राविधिक) पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076-09-04 2019-07-09 18:59:23
जलेश्वर कार्यालयको वि.नं.11321-11325/075-76(खुला,समावेशी) स्थानीय तह अन्तर्गत तह-५, सहायक पदको सिफारिस
2076/09/03 2019-07-09 18:59:23
आयोगको दिपालय कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १५७११/०७५-७६ (खुला) र १५७१२।०७५-७६ (महिला), प्रशासन सेवा, प्रशासन/लेखा समूह, छैठौं तह अधिकृत/आ.ले.प. अधिकृत पदको सिफारिश
2076/09/02 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको वि.नं. 14762-64(075-76), स्थानीय तह (खुला/समावेशी), तह 5, सहायक/लेखा सहायक/आ.ले.प. सहायक पदको सिफारिस एवंम् वैकल्पिक उम्मेदवार सम्बन्धी सूचना ।
2076-09-01 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत वि.नं. १२५०७-१२५०९/०७५-७६(खुला तथा समावेशी),पाँचौ तह (अप्राविधिक ) सहायक/लेखा सहायक/आ.ले.प. सहायक पदको सिफारिश सम्बन्धि सूचना
2076/08/30 2019-07-09 18:59:23
स्थानीय तह अन्तर्गत जुम्ला कार्यालयको वि.नं. १५३५७/०७५-७६( खुला) प्रशासन/आलेप , छैठौं तह, अधिकृत पदको सिफारिस सूचना
२०७६/०८/३० 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत वि.नं. १४४१६-१४४२०।०७५-७६(खुला तथा समावेशी), सहायक पाँचौ तह, न्याय/ प्रसाशन सेवा, सा.प्र./लेखा/आ.ले.प. समुह, सहायक पदको सिफारिश सम्बन्धि सूचना ।
२०७६।०८।२९ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत वि.नं. १३८१६-१३८१८।०७५-७६(खुला तथा समावेशी), सहायक पाँचौ तह, प्रशासन सेवा, सा.प्र./लेखा/आ.ले.प. समुह, सहायक पदको एकमुष्ठ योग्यताक्रम सूची।
2076/08/29 2019-07-09 18:59:23
आयोगको सुर्खेत कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १४७६०/०७५-७६ (खुला) र १४७६१।०७५-७६ (महिला), प्रशासन सेवा, प्रशासन/लेखा समूह, छैठौं तह अधिकृत/आ.ले.प. अधिकृत पदको सिफारिश
२०७६।०८।२९ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत वि.नं. १३८१८।०७५-७६(आ.ज.), सहायक पाँचौ तह, प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह , सहायक पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
२०७६।०८।२९ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत वि.नं. १३८१७।०७५-७६(महिला), सहायक पाँचौ तह, प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह , सहायक पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
२०७६।०८।२९ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत वि.नं. १३८१६।०७५-७६(खुला), सहायक पाँचौ तह, प्रशासन सेवा, सा.प्र./लेखा/आ.ले.प. समुह, सहायक पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
२०७६।०८।२९ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालको स्थानीय तह अन्तर्गत वि.नं. ११९१९-११९२०।०७५-७६(खुला, समावेशी), सहायक पाँचौ तह, प्रशासन सेवा, विभिन्न समूह र पदको एकमुष्ठ योग्यताक्रम सूची ।
२०७६।०८।२९ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालको स्थानीय तह अन्तर्गत वि.नं. ११९२०।०७५-७६(आ.ज.), सहायक पाँचौ तह, प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह , सहायक पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।०८।२९ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालको स्थानीय तह अन्तर्गत वि.नं. ११९१९।०७५-७६(महिला), सहायक पाँचौ तह, प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह , सहायक पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।०८।२९ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालको स्थानीय तह अन्तर्गत वि.नं. ११९१८।०७५-७६(खुला), सहायक पाँचौ तह, प्रशासन सेवा, विभिन्न समूह र पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।
2076/08/28 2019-07-09 18:59:23
आयोगको दाङ्ग कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १४४०९-१४४१५/०७५-७६ (खुला, महिला, आ.ज., मधेशी, दलित, अपांग र पि.क्षे.), प्रशासन सेवा, प्रशासन/लेखा समूह, छैठौं तह अधिकृत/आलेप अधिकृत पदको सिफारिश तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सूची
2076/08/27 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानीय तहको वि.नं. १२८६५-१२८६७।०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) एकीकृत परीक्षा अन्तर्गत प्रशासन सेवा, पाँचौ तह, सहायक, लेखा सहायक/लेखापाल, आ.ले.प. सहायक पदको सिफारिस तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना
2076-8-24 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाको वि.नं. १००२२-१००२६/२०७५।७६ (खुला/समावेशी) स्थानीय निकाय अन्तरगत सहायक/लेखापाल/आ.ले.प. सहायक पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
2076-08-24 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाको वि.नं. १००२२-१००२६/२०७५।७६ (खुला/समावेशी) स्थानीय निकाय अन्तरगत सहायक/लेखापाल/आ.ले.प. सहायक पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना
2076/08/23 2019-07-09 18:59:23
आयोगको बाग्लुङ्ग कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १३४५५/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, प्रशासन/लेखा समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश ।
2076/08/20 2019-07-09 18:59:23
आयोगको धनकुटा कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १००१५/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, प्रशासन/लेखा समूह, छैठौं तह, अधिकृत/आ.ले.प. अधिकृत पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश ।
२०७६/०८/२४ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग इलाम कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १०६०८-१०६१०/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, सा.प्र./लेखा समूह, पाँचौं तह, सहायक, लेखा सहायक / लेखापाल, आ.ले.प. सहायक पदको सिफारिस तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना।
२०७६/०८/२४ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १०६१०/०७५-७६ (आ.ज.), प्रशासन सेवा, सा.प्र. पाँचौं तह, सहायक, पदको सिफारिस सूचना।
२०७६/०८/२४ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १०६०९/०७५-७६ (महिला), प्रशासन सेवा, सा.प्र. पाँचौं तह, सहायक, पदको सिफारिस सूचना।
२०७६/०८/२४ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १०६०८/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, सा.प्र./लेखा समूह, पाँचौं तह, सहायक, लेखा सहायक / लेखापाल, आ.ले.प. सहायक पदको सिफारिस सूचना।
2076/08/21 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग बागलुङ कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १३४५६-१३४५७/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, सा.प्र./लेखा समूह, पाँचौं तह, सहायक, लेखा सहायक / लेखापाल, आ.ले.प. सहायक पदको सिफारिस तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना।
२०७६।०८।२० 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग खोटाङ कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १०९५८-१०९६०/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, सा.प्र./लेखा समूह, पाँचौं तह, सहायक, लेखा सहायक / लेखापाल, आ.ले.प. सहायक पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना।
२०७६।०८।२० 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग खोटाङ कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १०९६०/०७५-७६ (आ.ज.), प्रशासन सेवा, सा.प्र./लेखा समूह, पाँचौं तह, सहायक, लेखा सहायक / लेखापाल, आ.ले.प. सहायक पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
२०७६।०८।२० 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग खोटाङ कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १०९५९/०७५-७६ (महिला), प्रशासन सेवा, सा.प्र./लेखा समूह, पाँचौं तह, सहायक, लेखा सहायक / लेखापाल, आ.ले.प. सहायक पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
२०७६।०८।२० 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग खोटाङ कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १०९५८/०७५-७६ (खुला), प्रशासन/लेखा समूह, पाँचौं तह, सहायक, लेखा सहायक / लेखापाल, आ.ले.प. सहायक पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
2076-08-19 2019-07-09 18:59:23
आयोगको हेटौंडा कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १२५०५-१२५०६/०७५-७६ (खुला र महिला), प्रशासन सेवा, प्रशासन/लेखा समूह, छैठौं तह, अधिकृत/आलेप अधिकृत पदको सिफारिश ।
2076-08-18 2019-07-09 18:59:23
आयोगको बुटवल कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १३८१४-१३८१५/०७५-७६ (खुला र महिला), प्रशासन सेवा, प्रशासन/लेखा समूह, छैठौं तह, अधिकृत/आलेप अधिकृत पदको सिफारिश ।
2076/08/13 2019-07-09 18:59:23
आयोगको बाग्लुङ्ग कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १३४५५/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, प्रशासन/लेखा समूह, छैठौं तह, अधिकृत/आलेप अधिकृत पदको सिफारिश ।
2076/08/11 2019-07-09 18:59:23
आयोगको पोखरा कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १२८६३-१२८६४/०७५-७६ (खुला/महिला), प्रशासन सेवा, प्रशासन/लेखा समूह, छैठौं तह, अधिकृत/आलेप अधिकृत पदको सिफारिश ।
२०७६।०८।०९ 2019-07-09 18:59:23
आयोगको जलेश्वर कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर ११६१६-११६२०/०७५-७६ (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, प्रशासन/लेखा समूह, छैठौं तह, अधिकृत/आलेप अधिकृत पदको सिफारिश ।
2076/08/04 2019-07-09 18:59:23
आयोगको काठमाडौं कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर ११९१७/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, प्रशासन/लेखा समूह, छैठौं तह, अधिकृत/आलेप अधिकृत पदको सिफारिश ।
2076/07/27 2019-07-09 18:59:23
आयोगको खोटाङ्ग कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १०९५७/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, प्रशासन/लेखा समूह, छैठौं तह, अधिकृत अधिकृत पदको सिफारिश ।
2076/07/26 2019-07-09 18:59:23
आयोगको इलाम कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १०६०६/०७५-७६ (खुला) र १०६०७/०७५-७६ (महिला), प्रशासन सेवा, प्रशासन/लेखा समूह, छैठौं तह, अधिकृत/आ.ले.प. अधिकृत पदको सिफारिश ।
2076/07/25 2019-07-09 18:59:23
आयोगको धनकुटा कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १००१५/०७५-७६ (खुला), १००१६/०७५-७६ (महिला), १००१७/०७५-७६ (आ.ज.), १००१८/०७५-७६ (मधेशी) र १००२१/०७५-७६ (पि.क्षे.), प्रशासन सेवा, प्रशासन/लेखा समूह, छैठौं तह, अधिकृत/आ.ले.प. अधिकृत पदको सिफारिश ।
2076/07/22 2019-07-09 18:59:23
आयोगको दाङ कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १४४०८/०७५-७६ (खुला), नेपाल न्याय सेवा, कानून समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको सिफारिश ।
2076/07/21 2019-07-09 18:59:23
आयोगको बुटवल कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १३८१३/०७५-७६ (खुला), नेपाल न्याय सेवा, कानून समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको सिफारिश ।
2076/07/21 2019-07-09 18:59:23
आयोगको जलेश्वर कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर ११३१५/०७५-७६ (खुला), नेपाल न्याय सेवा, कानून समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको सिफारिश ।
2076/07/21 2019-07-09 18:59:23
आयोगको धनकुटा कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १००१४/०७५-७६ (खुला), नेपाल न्याय सेवा, कानून समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको सिफारिश ।

अपडेट

सुचना

view more

बुलेटिन