फाराम-बढुवा

सुचनाहरु
राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक) पदको लागि बढुवा फारामसाथ पेश गर्नुपर्ने सेवा, समूह रोजाईको प्राथमिकता फाराम
2017-06-27 11:15:48
राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक) पदमा बढुवा सिफारिश गर्दा बढुवा समितिले उम्मेदवारलाई भर्न लगाउनु पर्ने कार्यालय रोजाईको प्राथमिकता फाराम
2017-06-27 11:15:48
राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) पदको लागि बढुवा फारामसाथ पेश गर्नुपर्ने सेवा, समूह रोजाईको प्राथमिकता फाराम
2017-06-27 11:15:48
राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) पदमा बढुवा सिफारिश गर्दा बढुवा समितिले उम्मेदवारलाई भर्न लगाउनु पर्ने कार्यालय रोजाईको प्राथमिकता फाराम
2017-06-27 11:15:48
कार्यक्षमता मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवाको दरखास्त फाराम (ने. स्वा.से.नि. २०५५ को नियम ६७(३)सँग सम्बन्धित)
2017-06-27 11:15:48
कार्यक्षमता मूल्यांकनद्वारा तथा जेष्टता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवाको दरखास्त फाराम (नि.से.नि., २०५० को नियम ७४(३) सँग सम्बन्धित)
2017-06-27 11:15:48
कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्यांकनद्वारा गरिने वढुवाको दरखास्त फाराम (नि.से.नि., २०५० को परिच्छेद १० नियम ८७ ख. मा आधारित)
2017-06-27 11:15:48

अपडेट

सुचना

view more

बुलेटिन