आयोग संरचना

मिति सुचनाहरु
2073/06/09 2016-06-06 09:51:25
नाम: श्री उमेशप्रसाद मैनाली
पद: माननीय अध्यक्ष
नियुक्ती मिति: २०७१-१२-११
2073/06/10 2016-06-06 09:51:25
नाम: श्री विन्द्रा हाडा भट्टराई
पद: माननीय सदस्य
नियुक्ती मिति: २०७१-१२-११
2073/06/10 2016-06-06 09:51:25
नाम: डा. गोविन्दप्रसाद कुसुम
पद: माननीय सदस्य
नियुक्ती मिति: २०७१-१२-११
2073/06/10 2016-06-06 09:51:25
नाम: श्री श्रीपुरुष ढकाल
पद: माननीय सदस्य
नियुक्ती मिति: २०७१-१२-११
2073/06/10 2016-06-06 09:51:25
नाम: श्री अशोककुमार झा
पद: माननीय सदस्य
नियुक्ती मिति: २०७१-१२-११
2073/06/10 2016-06-06 09:51:25
नाम: श्री व्रह्मदेव राय
पद: माननीय सदस्य
नियुक्ती मिति: २०७१-१२-११
2073/06/10 2016-06-06 09:51:25
नाम: श्री कृष्णचन्द्र झा
पद: माननीय सदस्य
नियुक्ती मिति: २०७१-१२-११

अपडेट

सुचना

view more

बुलेटिन